Yazım Kuralları


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi'nde (SBedergi) yayınlanacak makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalı ve Microsoft Word’de yazılmış olmalıdır.

SBedergi’ye gönderilen çalışmaların dil ve anlatımı bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. İngilizce yazılan çalışmalar için kelimelerin yazımında “Oxford English Dictionary (https://www.oed.com)”, Türkçe yazılan çalışmalar için kelimelerin yazımında “Türk Dil Kurumu Sözlükleri (https://www.sozluk.gov.tr)” referans alınmalıdır.

 1. Çalışmanın başlığı ilk sayfada, ortada, 14 punto(koyu) ve tamamı büyük harfler ile ortalanarak yazılmalıdır.

 2. Başlığın hemen altında yazarların önce ad ve soyadları sonra  ünvan, görev yeri ve e-posta adresleri ile birlikte ORCID numaraları 11 punto ve ortalı olarak yazılmalıdır.

 3. Makalelerin başında en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe (Özet) ve İngilizce (Abstract) yer almalıdır.

 4. Anahtar kelimeler en az 3, en çok 5 kelime olarak yazılmalıdır. Ayrıca Türkçe (Anahtar Kelimeler) ve İngilizce (Keywords) başlıkları olmalıdır.

 5. Özet başlığı 11 punto(sola yaslı), özetler (Türkçe-İngilizce) ve anahtar kelimeler sağ ve sol taraftan 1 cm içerde olacak şekilde ve 1,15 satır aralığı ile 11 punto olarak yazılmalıdır.

 6. Metin A4 boyutunda, "Times New Roman” 12 punto karakteriyle 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılır. Doğrudan alıntılar italik ve tırnak içinde verilmelidir.

 7. Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk olmalıdır.

 8. Kenar Boşlukları: Üst Kenar Boşluk: 3 cm, Sol Kenar Boşluk: 3 cm, Alt Kenar Boşluk:  3 cm ve Sağ Kenar Boşluk: 3 cm olarak düzenlenmelidir.

 9. Paragraf Girintisi: Metinde parağraf girintisi olmayacak, dipnotlarda asılı 0.4 cm olmalıdır.

 10. Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın ve sola yaslı (girintisiz) olarak , 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. olarak numaralandırılmalıdır. Numaralandırmaya “Giriş” ve “Sonuç” başlıkları dâhil edilmemelidir. Makalede ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Ana başlıklardan önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmamalıdır.

 11. Görsel nesnelerin (tablo, şekil, resim, fotoğraf vb.) başlıkları baş harfleri büyük olacak şekilde görsel nesnenin üzerine 11 punto kalın ve paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılarak iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Görsel nesnenin başlığı 1 satır aralıkla iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Tablo ve şekil içindeki metin Times New Roman karakteri ile 8-10 punto aralığında ve tek satır olmalıdır. Tablo ve şekillerde açıklama ve kaynaklar tablo ve şeklin altında 10 punto olarak, paragraftan önce ve sonra 3nk boşluk bırakılarak verilmelidir.

 12. Dergiye gönderilen makaleler; referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA 6) stilinde hazırlanmalıdır

 13. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır.

 • Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Acehan, 2018: 301).

 • İki yazarlı yayınlarda atıf (Türkçe makalelerde): (Karaman ve Lulacı, 2019: 75).

 • İkiden fazla yazarlı olan yayınlarda atıf: (Kesgin vd., 2018: 445)

Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa aşağıdaki gibi atıf yapılmalıdır.

Demir’e (2018: 327) göre,

 1. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan ve atıf yapılan tüm kaynakların bir listesi verilir. Kullanılan kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır. Kaynaklar ilk satır sola yaslı, sonraki satırlar 1,25 cm sol içeriden başlatılmalıdır.

 • Makale

Kesgin, M. ve Çağlar, S. (2019). Bireylerin İnternetten Öğrendikleri Sağlık Bilgisinin Sağlık Hizmetlerine Yansıması: Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Perspektifi. SBedergi – Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 3(5), 18-34. http://dx.doi.org/10.29228/sbe.39479

 • Kitap

Ülgen, G. (2001). Kavram Geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.

 • Kitap Bölümü

Okçu, M., Aktel, M. ve Kerman, U. (2007). İki Süreci Anlamak: Kamu Yönetiminde Küreselleşme ve Avrupalılaşma. A. Yılmaz ve Y. Bozkurt (Ed.), Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi (43-67), Ankara: Gazi Kitabevi.

 • Çeviri Kitaplar

Bolman, L., Deal, T. (2008). Organizasyonları Yeniden Yapılandırmak (Çev. A. Aypay, A. Tanrıöğen). Ankara: Seçkin Yayıncılık

 • Yayımlanmamış Yüksek lisans/Doktora Tezi

Candır, H. (2014). Türkiye'de Kadın Çalışanların Sosyal Haklar Açısından Durumu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

 • Elektronik Kaynaklar

Dr. Abel Scribe PhD. (2006, 3 Ekim). Dr. Abel Scribe’s Guides to Research Writing and Style. Erişim tarihi: 31 Ekim 2006, http://www.docstyles.com/index.htm

 • Gazeteler

Kızılot, Şükrü (7 Kasım 2009). “Neriman Teyzenin Torunu Evlenince Vergiden Kurtulacak”. Hürriyet Gazetesi. 31.

 • Resmi Kurumlar

Rekabet Kurumu (2010). Rekabet hukukunun esasları. Erişim adresi: http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfaicerik&icId=53, (17 Mart 2010).

 • Şirket ve Sektör Raporları

Vuong, B. (2018, Kasım). IBISWorld Industry Report OD5381. Coffee Shops in Australia. Retrieved from IBISWorld Database