sbedergi

ISSN : 2602-4306
12 EYLÜL DARBESİ VE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
ASSESSMENT THROUGH THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE EUROPEAN UNION-TURKEY DURING 12TH SEPTEMBER COUP D’ETAT AND 15TH JULY COUP ATTEMPT
Yazarlar: Ekrem Yaşar Akçay, Ekrem Yaşar AKÇAY
Özet:

Türkiye demokratik ve Batılı bir devlet olma yolunda ilerlemeye çalışsa da dönem dönem bazı girişimlerle yönetime el konulmuş ve demokratik yapı bir süreliğine durmuştur. Aynı zamanda Türkiye’nin dış politikasında ve uluslararası sistemin aktörleri arasındaki ilişkileri de durağanlaşmış ve zarar görmüştür. 12 Eylül 1980’de gerçekleşen askeri darbe sonrasında yönetime el koyan ordu dış politikada statükonun devam edeceğini bildirmiş ve ilişkilerin daha da gelişmesi gerektiğini vurgulamıştır. Buna rağmen AB ile ilişkiler istenilen düzeyde olmamış ve git gide kötüleşmiştir. Örneğin 10 Nisan 1981’de Avrupa Parlamentosu’nun toplantısında iki ay içinde Türkiye’de darbe öncesi demokratik yapıya dönülmemesi halinde Türkiye’ye Yunanistan’a cunta döneminde uygulanan tavrın uygulanması kararı alınıştır. Bu karar uyarınca Mart 1982’de ise Ortaklık süresiz olarak askıya alınmıştır. 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen başarısız darbe girişimi sonrasında da AB, Türkiye’de gerçekleşen bu girişimi kınamış ve Türkiye’nin en kısa sürede mevcut demokratik sürece girmesi gerektiğini söylemiştir. Türkiye’nin bu uyarıyı dikkate almaması nedeniyle 24 Temmuz 2016’da Avrupa Parlamentosu Türkiye mevcut anayasal düzen dönene kadar müzakere sürecinin askıya alınmasını tavsiye etmiştir. Ancak bu tavsiye kararı AB Bakanlar Konseyi tarafından reddedilmiş ve Türkiye ile müzakerelerin devam etmesi gerektiği vurgulanmıştır. Benzer şekilde 13 Aralık 2016'da AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Avrupa Parlamentosu ve Avusturya'nın Türkiye ile müzakereleri durdurma kararları reddedilmiştir. Türkiye ile yakın ilişkilerin kurulması gerektiğini belirten toplantıda, üyelik müzakerelerini dondurma kararı reddedilirken, Türkiye ile yeni bir müzakere başlığı açılmaması kararı verilmiştir. Bu kapsamda söz konusu bu çalışma 12 Eylül darbesi sonrası ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri ele alacaktır. Çalışmanın temel sorunsalı 12 Eylül darbesi sonrasında AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler askıya alınırken 15 Temmuzda gerçekleşen darbe girişimi sonrasında ilişkilerin askıya alınmamasının sebepleri olacaktır. Bu durum analiz edilirken AB’nin ekonomik ve siyasi yapısı, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi yapısı ve uluslararası konjonktür değerlendirilerek bir analiz yapılacaktır. Bu çalışmada AB kurumlarının ve Türkiye'deki kurumların almış olduğu kararlar, anket sonuçları gibi temel metinler üzerinden tümevarım yöntemi ile değerlendirme yapılacağı için konuya ilişkin daha net, objektif ve orijinal bilgilere ulaşılacaktır.

İngilizce Özet:

Although Turkey tries to progress towards becoming a democratic and Western state, it has been seized by some initiatives and democratic structure for a period of time. At the same time, relations between Turkey's foreign policy and the actors of the international system have become stagnant and damaged. The army, which seized power after the military coup on 12 September 1980, declared that the status quo will continue in foreign policy and stressed that relations should be further developed. Despite this, relations with the EU have not been at the desired level and have worsened. For example, on April 10, 1981, the European Parliament adopted a decision to apply the attitude applied to Greece to Turkey in the junta period if the democratic structure before the coup was not returned in Turkey within two months. According to this decision, in March 1982, the Partnership was suspended indefinitely. After the unsuccessful coup attempt on July 15, 2016, the EU denounced this initiative in Turkey and said that Turkey should enter the current democratic process as soon as possible. On July 24, 2016, the European Parliament recommended Turkey to suspend the negotiation process until the current constitutional order date, due to Turkey did not consider this warning. However, this recommendation was rejected by the Council of Ministers of the EU and emphasized that negotiations with Turkey should continue. Similarly, on 13 December 2016 at the EU Foreign Ministers' meeting, European Parliament and Austria's decisions to stop negotiations with Turkey were rejected. At the meeting, stating that close relations with Turkey should be established, it was decided not to open a new negotiation heading with Turkey while rejecting the decision to freeze membership negotiations. In this context, this study will discuss the relationship between Turkey and the EU after the September 12 coup d'etat and the July 15 coup attempt. The main problem of the work is the suspension of the relations between the EU and Turkey after the September 12 coup, d’etat but the reasons for the withdrawal of relations after the coup attempt on 15 July will be the reasons. When this situation is analyzed, an analysis will be made by evaluating the economic and political structure of the EU, the economic and political structure of Turkey and the international conjuncture. In this study, the decisions taken by the EU institutions and the institutions in Turkey, the survey on the subject clearer assessment will be done by induction through basic texts such results, the objective will be reached and the original information.

Anahtar Kelimeler:
Keywords:
Tam Metin : PDF
İngilizce Tam Metin : PDF