HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI İLE AİLE PLANLAMASI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ


Aile planlaması yöntemlerinin kullanılması anne, çocuk ve toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesinde oldukça önemlidir. Bununla birlikte, günümüzde aile planlaması yöntemlerinin kullanımı halen istenilen düzeyde değildir. Bu çalışma hemşirelik bölümü öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısı aile planlaması tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek için tanımlayıcı ve ilişkisel olarak yapılmıştır. Çalışmaya 344 öğrenci alınmıştır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu, Aile Planlaması Tutum Ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda t testi, ki kare, Oneway ANOVA ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği puan ortalaması 102.01±15.87, Aile Planlaması Tutum Ölçeği puan ortalaması 128.50±26.94 olup, toplumsal cinsiyet ve aile planlamasına ilişkin olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Ancak kadın öğrencilerin erkeklere göre daha eşitlikçi tutum sergiledikleri ve aile planlaması tutumlarının daha olumlu olduğu görülmüştür. Toplumsal cinsiyet algısı ile aile planlaması tutumu arasında pozitif ilişki olduğu, eşitlikçi algıya sahip öğrencilerin aile planlaması tutumlarının daha olumlu olduğu saptanmıştır.


Keywords


Aile planlaması, toplumsal cinsiyet, üniversite öğrencisi, hemşirelik

Author: Nevin ÇITAK BİLGİN
Number of pages: 109-125
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/sbe.39910
Full text:
Paylaş:
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.