Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences

ISSN: 2602 - 4306

ORTA ASYA VE AB DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME


Orta Asya, AB için Çin, Afganistan ve Orta Doğu’ya açılan bir köprü niteliği taşımaktadır. Ayrıca bu bölge AB’nin enerji ithalatı için önemli bir kaynaktır. Orta Asya ülkelerinden AB’ne en çok ihraç edilen ürünlerin başında ham petrol, doğal gaz, metaller ve elyaf[1] gelmektedir. AB ise Orta Asya’ya makine ve ulaşım ekipmanları ile diğer imalat sanayi ürünlerini ihraç etmekte olup bu ürünlerin ticaret hacmi bölge ihracatının yarısına denk gelmektedir. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GPS), Kazakistan hariç diğer dört Orta Asya ülkesinin AB pazarlarına kolay erişim imkanını sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı AB ve Orta Asya ülkeleri arasındaki karşılıklı dış ticaret ilişkisini ortaya koymaktır. Bu nedenle 1998 (Kırgızistan’ın DTÖ’ne üyeliği baz alınarak)-2017 yıllarına ait yıllık veriler SVAR yönteminden yararlanılarak analiz edilmiştir. Amaç bölgeler arasından ithal ve ihraç edilmekte olan ürünlerin birbirleri üzerine etkilerini saptayabilmektir. Elde edilen ampirik verilere göre en içsel değişkenler ham petrol ve doğal gaz iken en dışsal değişkenler makine ve ulaşım sanayi ekipmanlarıdır. O halde AB’nin ithal enerji bağımlılığı Orta Asya ile olan ticari ilişkilerin asıl sebebidir. Orta Asya ülkeleri ise orta-düzey teknoloji ürünleri bağlamında AB’ye bağımlıdır.


Keywords


Author: - Yağmur Sağlam, Ayşegül Çimen, Zeliha Can Ergün
Number of pages: 211-224
DOI:
Full text:
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.