2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİ: KRİZDE BAŞROLÜ OYNAYAN KURUMLAR, DÜNYA FİNANSAL PİYASALARINA ETKİLERİ VE 1929 KRİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
GLOBAL FINANCIAL CRISIS OF 2008: INSTITUTIONS THAT PLAYED KEY ROLES DURING THE CRISIS, THEIR INFLUENCES ON GLOBAL FINANCIAL MARKETS AND A COMPARİSON WITH THE 1929 CRISIS

Author : Eda Özovacı
Number of pages : 97-117

Abstract

2008 finansal krizi çağdaş kapitalizmin finansallaşmasının bir sonucu olarak hem ekonomik hem de sosyal düzeyde ülkelere küresel boyutta büyük zararlar vermiştir. 2008 küresel finansal krizi, ölçeğinin büyüklüğü ve küresel boyutta yaptığı etkiden dolayı kriz literatüründe önemli bir yere sahiptir. ABD’de 2008 yılında konut piyasalarında geri dönmeyen kredilerden kaynaklı başlayan finansal kriz başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel çapta büyük bir yayılım göstermiştir. Bu çalışma kapsamında 2008 finansal krizine etki eden faktörler, krizin çıkış süreci, dünya finansal piyasalarına etkisi değerlendirilmiştir. Ayrıca 2008 finansal krizinin etkisinin daha iyi açıklanabilmesi için 2008 krizi ve 1929 büyük buhranı karşılaştırılarak benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konmuştur. Finansal Kriz, Büyük Buhran, 2008 Krizi

Keywords

Finansal Kriz, Büyük Buhran, 2008 Krizi

Read: 3,469

Download: 1,321