2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİ: KRİZDE BAŞROLÜ OYNAYAN KURUMLAR, DÜNYA FİNANSAL PİYASALARINA ETKİLERİ VE 1929 KRİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 97-117
Year-Number: 2019-4

Abstract

2008 finansal krizi çağdaş kapitalizmin finansallaşmasının bir sonucu olarak hem ekonomik hem de sosyal düzeyde ülkelere küresel boyutta büyük zararlar vermiştir. 2008 küresel finansal krizi, ölçeğinin büyüklüğü ve küresel boyutta yaptığı etkiden dolayı kriz literatüründe önemli bir yere sahiptir. ABD’de 2008 yılında konut piyasalarında geri dönmeyen kredilerden kaynaklı başlayan finansal kriz başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel çapta büyük bir yayılım göstermiştir. Bu çalışma kapsamında 2008 finansal krizine etki eden faktörler, krizin çıkış süreci, dünya finansal piyasalarına etkisi değerlendirilmiştir. Ayrıca 2008 finansal krizinin etkisinin daha iyi açıklanabilmesi için 2008 krizi ve 1929 büyük buhranı karşılaştırılarak benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konmuştur. Finansal Kriz, Büyük Buhran, 2008 Krizi

Keywords

Abstract

As a result of the financialization of contemporary capitalism, the 2008 financial crisis has caused great damage to countries at both the economic and social levels. The global financial crisis of 2008 has an important place in the crisis literature due to its size and its global impact. The financial crisis, which started in 2008 in the US in non-performing loans in housing markets, has shown a great spread in Europe, especially in European countries. In this study, the factors affecting the financial crisis of 2008, the outflow of the crisis, the impact on the world financial markets were evaluated. In addition, in order to explain the impact of the 2008 financial crisis, the similarities and differences between the 2008 crisis and the Great Depression of 1929 were compared.

Keywords