VEDİK MATEMATİĞİ BAŞARISININ PROBLEM ÇÖZME TUTUMLARINA ETKİSİ
The effect of Vedic mathematics on problem solving attitudes

Author : Özlem Çeziktürk
Number of pages : 118-131

Abstract

Vedik matematiği tarihi sistematik Hint matematiğine verilen addır. Ve 16 asli kelime problemi ve 13 alt özdeyişten oluşur. Dört işlemde, karekök bulmada, özdeşliklerde, bölme kurallarında, ondalıklı tekrarlarda ve daha birçok yerde işlemlerde farklı bir bakış açısı ve kolaylıklar sağlar. Araştırmada “Populer matematik” dersinde Vedik matematiği 4 hafta boyunca anlatıldıktan sonra problem çözme tutum ölçeği (çanakçı, 2008), ve araştırmacıların hazırladığı vedik başarı testi 61 aday matematik öğretmenine uygulandı. Tutum bağımlı değişken ve başarı bağımsız değişken olarak düşünülen hipotezin reddedildiği ANCOVA testi ile gözlemlendi. Kontrol edilen değişken önceki genel not ortalamasıydı. Kısaca, beklenildiğinin aksine genel başarı düzeyi kontrol edildiğinde Vedik başarısının problem çözme tutumuna etki etmediği gözlemlendi.

Keywords

Vedik matematiği, problem çözme tutumu

Read: 3,722

Download: 1,631