ÖNYARGI KAVRAMI VE MEDYADA KADIN TEMSİLİNE İLİŞKİN ÖNYARGILAR

Author:

Number of pages: 1-17
Year-Number: 2019-5

Abstract

Halk arasında “peşin hüküm” olarak nitelendirilen önyargı, günlük söylemlerimizde yer alan gerçeklerden uzak dayanıksız yargıları ifade etmektedir. Toplumsal yaşamın birçok alanında kendisini gösteren önyargılar, medya temsillerinde de sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Medya kuruluşları; kişileri ve olayları temsil biçimiyle toplumdaki değer yargılarını şekillendirmekte, amaçladığı yönde tutum ve kanaatlerin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Medyanın bireylerin düşünceleri ve değer yargılarının oluşmasında ve şekillenmesindeki gücü göz önüne alındığında, kitle iletişim araçlarının cinsiyetçi söylemler üreterek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini normalleştirdiğini söyleyebiliriz. Kitle iletişim araçlarında kadının nasıl temsil edildiği konusu da bu bağlamda önem taşımakta, toplumsal cinsiyet kalıplarının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Gazetelerin kadını temsil şekli, atılan manşetler, kadın haberlerinde kullanılan fotoğraflar kadının toplum içindeki yerinin ne olduğu, dolayısıyla toplumsal cinsiyet kalıpları hakkında bizlere fikir vermektedir. Çalışmada önyargı kavramı ve medyada rastladığımız önyargı biçimleri ele alınarak, kadınlara ilişkin önyargılı medya temsilleri üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Abstract

Prejudice, which is described as hüküm prejudice arasında among the people, refers to the weak perceptions that are far from the facts in our daily discourses. Prejudices that manifest themselves in many areas of social life often appear in media representations. Media organizations; It shapes the value judgments in society by representing people and events and contributes to the formation of attitudes and convictions in the direction it aims. Considering the power of the media in the formation and shaping of individuals' thoughts and value judgments, we can say that mass media normalizes gender inequality by producing sexist discourses. The issue of how women are represented in the mass media is also important in this context and is effective in determining gender stereotypes. The way the newspapers represent women, the headlines thrown, the photographs used in women's news give us an idea of what the place of women in society is and therefore the gender patterns. In this study, the concept of prejudice and the forms of prejudice we have encountered in the media are discussed and biased media representations for women are emphasized.

Keywords