Binali Selman’dan Derlenmiş, TRT THM Repertuvarı’nda Bulunan Eserlerin Müzikal Açıdan İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2019-5
Number of pages: 126-140
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk müziğinde geçmişten günümüze kültürel değerlerimizi yaşatıp zenginleştiren ve sonraki kuşaklara aktaran mahalli sanatçılar usta çırak ilişkisinin en güzel örneklerinden biridir. Kaynak kişiler zamanla ustalarını taklit ederek kendilerini geliştirmiş ve yörenin müzikâl özelliklerini gelecekten geleceğe aktarmışlardır. Bu mahalli sanatçılardan biri de Binali Selman’dır. Türkiye’deki birçok akademisyen ve sanatçı tarafından, Binali Selman’ın icra biçimindeki ustalığı kabul edilmektedir. Ancak Binali Selman’ın icralarının yeterince araştırılmamış olduğu tespit edilmiştir. Bu konudaki eksiklik, bizi bu çalışmayı yapmaya iten en önemli etkendir. Bu araştırma Binali Selman’ın icra ettiği eserlerin temel müzik özelliklerin belirlenmesi, Binali Selman’ın icralarının yeterince araştırılmamış olması ve bu eksikliği gidermek, diğer mahalli sanatçılar ile müzikal analiz bakımından benzerlik ve farklılıkların karşılaştırılması açısından önemli görülmektedir. Çalışmamızda Binali Selman’ın icra ettiği eserler farklı yönlerden incelenerek, sanatçının eserlerindeki müzikâl özellikler ortaya çıkarılmaya amaçlanmıştır. Çalışmamızda literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Yapılan çalışmada türküler usûl, metronom, karar sesi, makam ve ses genişliği yönlerinden analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

Local artists who live and enrich our cultural values from past to present in Turkish music are one of the best examples of master apprentice relationship. In time, the people of the source have developed themselves by imitating their masters and transferred the musical characteristics of the region from the future to the future. One of these local artists is Binali Selman. By many academics and artists in Turkey, Binali Selman executive accepted the mastery of the form. However, it has been determined that the execution of Binali Selman has not been adequately investigated. The lack of this issue is the most important factor driving us to do this work. This research is important to determine the basic musical characteristics of the works performed by Binali Selman, to investigate the performance of Binali Selman and to compare the similarities and differences in terms of musical analysis with other local artists. In our study, the works performed by Binali Selman were examined from different perspectives and the musical characteristics of the works of the artist were aimed to be revealed. In our study, literature screening method was used. In this study, folk songs, metronome, decision sound, authority and sound width aspects were analyzed.

Keywords