ÖZERKLİK DÖNEMİNDE NAHÇİVAN'DA EĞİTİMİN DURUMU

Author:

Number of pages: 35-43
Year-Number: 2019-5

Abstract

Makalede, özerklik döneminde Nahçivan'da eğitimin durumu incelenmiştir. Özerklik döneminin Nahçivan eğitiminin temeli olduğu tespit edilmiştir. Bağımsızlık döneminde Nahçivan'da eğitimin gelişmesi geniş kapsamı almış, geçmişin ilerici geleneklerinden faydalanmış, ona dayanarak geliştirilmiştir. Toplumun manevi ve kültürel ihtiyacına göre yeni pedagojik fikirlerin oluşması, genel eğitim işletmelerin ağının genişletilmesine imkan sağlamıştır. Azerbaycan'da, tarihsel olarak, geleneksel bir eğitim kurumu olan okulların ve medreselerin faaliyetlerinin incelenmesi, eğitimlerini geliştirmek yerine sömürgecilik hedeflerine hizmet eden bir eğitim sistemi yaratmaya çalışılmıştır. İşte bunun sonucudur ki, XIX yüzyılın sonu XX yüzyılın başlarında Kuzey Azerbaycan'da, ayrıca Nahçivan bölgesinde bileşik yapıya sahip eğitim ağı oluşmuştur. Azerbaycan'da devlet bağımsızlığının güçlenmesinden sonra, eğitim sistemi stratejik bir odak haline gelmiş, önemli Devlet Programları, ülkede eğitimin daha da geliştirilmesi yönünde önemli projeler geliştirmiş ve uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere modern Azerbaycan'da okuyan ve yazan nüfus oranının yüzde yüz olduğu ifade edilmişdi. Müfredatın içeriğinin yeni pedagojik düşünme açısından öğretilmesi, konu müfredatlarının ve eğitim standartlarının tanıtılması, bilgi iletişim teknolojilerinin öğrenme sürecinde geniş bir alan tahsis edilmesi, ulusal ve manevi mirasımızın çalışılması için müzelerle etkileşimli iletişimin sağlanması, örnek öğretmenler ile örnek derslerin öğretilmesi, uzaktan eğitim yapılması, kullanımı eğitim alanının başarısına neden oldu Özerklik döneminde Nahçivan'da yeni, ilerici pedagojik fikirlerin yayılması, eğitim ve terbiye tesislerinin kurulması, bölgede ulusal pedagojik fikri ve okul tecrübesini çağın talepleri seviyesine kaldırmakla Azerbaycan mektebinin ve pedagojik fikrinin gelişmesinde müstesna rol oynamış, Nahçivan'da tüm eğitim sistemi yapısal-içerik ayarlarına göre yenilenmiş, dönemin talepleri seviyesi, işlevi ve kişisel gelişim fırsatları artmıştır.

Keywords

Abstract

The article examines the state of education in Nakhchivan during autonomy period. The period of autonomy was found to be the basis of Nakhchivan education. In the period of independence, the development of education in Nakhichevan has been broadly developed and has been developed based on the progressive traditions of the past. According to the spiritual and cultural needs of the society, the formation of new pedagogical ideas has enabled the expansion of the network of general educational enterprises. In Azerbaijan, historically, it has been tried to examine the activities of schools and madrasas, which are a traditional educational institution, and to create an education system that serves the objectives of colonialism instead of developing their education. This is the result of the end of the XIX century in the early XX century in North Azerbaijan, also in the Nakhchivan region with a compounded educational network has been formed. After the consolidation of state independence in Azerbaijan, the education system became a strategic focus. Important State Programs have developed and implemented important projects for further development of education in the country. As a result of the studies, including the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan, the percentage of people studying and writing was expressed as a hundred percent. Teaching the content of the curriculum in terms of new pedagogical thinking, introducing the subject curricula and educational standards, providing a large area of information communication technologies in the learning process, providing interactive communication with museums for studying our national and spiritual heritage, teaching sample courses with sample teachers, using distance education, using education led to success During the autonomy period, the dissemination of new, progressive pedagogical ideas in Nakhichevan, the establishment of education and training facilities, the national pedagogical idea in the region and the increasing of the experience of the school to the level of the demands of the age have played an important role in the development of the Azerbaijani school and pedagogical idea. renewed, period demands increased the level, function and personal development opportunities.

Keywords