BİREYLERİN İNTERNETTEN ÖĞRENDİKLERİ SAĞLIK BİLGİSİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNE YANSIMASI: BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI PERSPEKTİFİ

Author:

Year-Number: 2019-5
Number of pages: 18-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, hastaların internetten sağlık bilgisi edinmesinin sağlık hizmetlerine yansımalarını birinci basamak sağlık çalışanları perspektifinden incelemektir. Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini 94 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Çalışmada araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. İnternetten sağlık bilgisi edinerek birinci basamak sağlık merkezlerine başvuran hastaların % 74.6'sı 25-34 yaş grubundadır. İyi eğitim seviyesine (% 55.2) ve iyi maddi duruma (% 56.7) sahip, özellikle kadın hastalarda (% 93.5) internetten sağlık bilgisi edinme oranı yüksektir. Birinci basamak çalışanlarına göre; hastaların sağlık bilgisi arama davranış amacı % 15.5 ile bebek beslenmesi, bilgiyi arama zamanı ise % 54.5 ile doktora/sağlık merkezine ilk başvuru öncesidir. Birinci basamak çalışanlarının %35.4'ü hastaların internetten bilgi edinmesinin sağlık hizmetlerini zorlaştırdığını belirtmektedir. Sağlık çalışanlarına göre hastalar internetten hem hastalık süreçleri hem de sağlığı koruma ve geliştirme konularında sağlık bilgisi edinmektedirler. Ancak hastaların edindikleri bu bilgiler sağlık hizmetlerini kolaylaştırmamaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to examine the reflection of health information which patients’ obtained from the internet to health services, from the perspective of primary health care workers. The population of this descriptive study consisted of 94 health care workers in primary health care facilities. A questionnaire form prepared based on literature knowledge by the researchers was used in the study. In the analysis of data, descriptive statistics such as number, percentage, arithmetic mean and standard deviation were used. Patients, apply to the primary care centers by obtaining health information from the Internet, were 74.6% in the 25-34 age groups. The rate of obtaining internet for health information was high in patients who have good education level (55.2%) and good financial situation (56.7%) and especially in female (93.5%). According to primary care workers; patients’ health information seeking behavior purpose was mostly (15.5%) infant nutrition, access time was (54.5%) before the first appointment with a doctor/ primary health care facility. Primary care workers specified that obtained health information from internet making health services more difficult (35.4%). According to the primary care workers, the patients obtain health information from the Internet about both disease processes and health protection and development. However, this information does not facilitate the health service.

Keywords