HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI İLE AİLE PLANLAMASI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 109-125
Year-Number: 2019-5

Abstract

Aile planlaması yöntemlerinin kullanılması anne, çocuk ve toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesinde oldukça önemlidir. Bununla birlikte, günümüzde aile planlaması yöntemlerinin kullanımı halen istenilen düzeyde değildir. Bu çalışma hemşirelik bölümü öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısı aile planlaması tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek için tanımlayıcı ve ilişkisel olarak yapılmıştır. Çalışmaya 344 öğrenci alınmıştır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu, Aile Planlaması Tutum Ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda t testi, ki kare, Oneway ANOVA ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği puan ortalaması 102.01±15.87, Aile Planlaması Tutum Ölçeği puan ortalaması 128.50±26.94 olup, toplumsal cinsiyet ve aile planlamasına ilişkin olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Ancak kadın öğrencilerin erkeklere göre daha eşitlikçi tutum sergiledikleri ve aile planlaması tutumlarının daha olumlu olduğu görülmüştür. Toplumsal cinsiyet algısı ile aile planlaması tutumu arasında pozitif ilişki olduğu, eşitlikçi algıya sahip öğrencilerin aile planlaması tutumlarının daha olumlu olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The use of family planning methods is very important for the protection and maintenance of mother, child and community health. However, the use of family planning methods is still not at the desired level. This study was conducted by descriptive and correlational design to examine the relationship between gender perception and family planning attitudes of nursing students. 344 students were included in the study. The data was collected by using personal information form, Family Planning Attitude Scale and Gender Perception Scale. Frequency, percentage, mean, standard deviation, t test in independent groups, chi-square, Oneway ANOVA and Pearson correlation analysis were used to evaluate the data. The mean score of Family Planning Attitude Scale was 102.01 ± 15.87, and the mean score of Gender Perception Scale was 128.50 ± 26.94 and they had positive attitudes towards gender and family planning. However, female students had more equitable attitudes than male students and their family planning attitudes were more positive. There was a positive relationship between gender perception and family planning attitude, and family planning attitudes of students with equitable perception were more positive.

Keywords