ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİMİNE YÖNELİK TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ TEK DENEKLİ ARAŞTIRMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: META ANALİZ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-6
Number of pages: 1-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de erken çocukluk özel eğitim hizmetleri (EÇÖE) 0-6 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocuklara ya da risk grubundaki çocuklara özel eğitim okullarında, okul öncesi eğitim okullarında/sınıflarında ve ihtiyaç duyulduğunda evlerde sunulan hizmetlerdir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de EÇÖE alanında tek denekli araştırma modelleri kullanılarak yürütülen çalışmaları sistematik olarak gözden geçirmek ve çalışmaların etki büyüklüklerini hesaplamaktır. Araştırmalar; katılımcı, bağımlı/bağımsız değişken, ortam, kayıt teknikleri, araştırma modeli, geçerlik/güvenirlik ve örtüşmeyen veri yüzdesi (ÖVY) bağlamında incelenmiş ve betimlenmiştir. Araştırma için belirlenen ölçütleri karşılayan toplam 15 EÇÖE çalışmasına ulaşılmıştır. Çalışmaların %86,66’sının “çok etkili ve etkili uygulamalar” olarak belirlenmiş ve çalışmaların genel ÖVY ortalaması %84.8 olarak hesaplanmıştır. Çeşitli bağlamlarda ileri araştırmalara öneriler tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Early childhood special education (ECSE) in Turkey is services which provide education for 0-6 aged children with special needs and at risk group in special education schools, preschool/preschool classroom and children's home when needed. The purpose of this study is to review and calculate the effect size of ECSE studies which conducted with single subject designs in Turkey. The studies are reviewed and examined in the context of the participants, independent/dependent variables, settings, observing and recording technique, research designs, validity and reliability ve percentage of nonoverlapping data (PND). A total of 15 ECSE studies which meet criteria are identified to review. The mean PND of all studies are calculated as %84.8 and %86,66 of all studies are identified as “very effective and effective interventions” according to rating scale. Suggestions for further research are discussed in various contexts.

Keywords