TÜKETİCİLERİN YEŞİL ÜRÜNLERE YÖNELİK YAKLAŞIMI: NİTEL BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-6
Number of pages: 71-98
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde teknolojin hız kazanmasıyla birlikte bireyler, çevresel konularda farkındalık yaratacak bir rol üstlenmeye başlamıştır. Böylelikle bireyler, çevre sorunlarının dünyaya yansıması konusunda daha duyarlı hale dönüşmüştür. Üretim süreçlerinde meydana gelen çevresel tahribat; doğaya ve dolayısıyla dünyaya geri döndürülemez zararlar vermektedir. Tüketicilerin bu konuda markalardan beklentilerinin artması, işletmelerin pazarlama anlayışında değişime gitmelerini zorunlu hale getirmiştir. Bu araştırmanın amacı, Gümüşhane’de yaşayan eğitim düzeyi lisans/lisansüstü olan ve orta/üst gelir düzeyine sahip bireylerin yeşil ürünler hakkındaki farkındalık, bilgi ve değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Araştırma, 12 kişi ile yarı yapılandırılmış araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda katılımcıların yeşil ürünler hakkında kısıtlı da olsa bilgilerinin oldukları ve tüketici olarak çevresel kaygılar taşıdıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ancak elde edilen bilgilere göre katılımcıların konuyla ilgili bilgi ve farkındalıkları onların her zaman satın alma davranışına yansımamaktadır. Bu durum, katılımcılar arasında markaya yeterince güven duymama, ürün fiyatı, Gümüşhane’de ilgili ürüne ulaşma konusunda sorunlar yaşama gibi çeşitli nedenlerle yakından ilişkilidir.

Keywords

Abstract

Today, as technology gains momentum, individuals have started to take on a role to raise awareness of environmental issues. Thus, individuals have become more sensitive to the reflection of environmental problems to the world. Environmental destruction in production processes it causes irreversible damage to nature and therefore to the world. The increase in consumers ' expectations of brands in this regard has made it necessary for businesses to change their marketing approach. The aim of this research is to demonstrate the awareness, knowledge and evaluation of green products of individuals living in Gümüşhane who have undergraduate/graduate level of education and who have middle/upper income level. The research was conducted by semi-structured research method with 12 individuals. The study concluded that participants had limited green knowledge about green products and had environmental concerns as consumers. However, according to the information obtained, participants ' knowledge and awareness of the subject is not always reflected in their purchasing behavior. This situation is closely related to the lack of confidence in the brand among the participants, the price of the product, problems in reaching the relevant product in Gümüşhane.

Keywords