TÜKETİCİLERİN YEŞİL ÜRÜNLERE YÖNELİK YAKLAŞIMI: NİTEL BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ
CONSUMERS' APPROACH TO GREEN PRODUCTS: A QUALITATIVE STUDY EXAMPLE

Author : TUĞÇE AYDOĞAN KILIÇ -Doç. Dr. Gülsüm ÇALIŞIR
Number of pages : 71-98

Abstract

Günümüzde teknolojin hız kazanmasıyla birlikte bireyler, çevresel konularda farkındalık yaratacak bir rol üstlenmeye başlamıştır. Böylelikle bireyler, çevre sorunlarının dünyaya yansıması konusunda daha duyarlı hale dönüşmüştür. Üretim süreçlerinde meydana gelen çevresel tahribat; doğaya ve dolayısıyla dünyaya geri döndürülemez zararlar vermektedir. Tüketicilerin bu konuda markalardan beklentilerinin artması, işletmelerin pazarlama anlayışında değişime gitmelerini zorunlu hale getirmiştir. Bu araştırmanın amacı, Gümüşhane’de yaşayan eğitim düzeyi lisans/lisansüstü olan ve orta/üst gelir düzeyine sahip bireylerin yeşil ürünler hakkındaki farkındalık, bilgi ve değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Araştırma, 12 kişi ile yarı yapılandırılmış araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda katılımcıların yeşil ürünler hakkında kısıtlı da olsa bilgilerinin oldukları ve tüketici olarak çevresel kaygılar taşıdıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ancak elde edilen bilgilere göre katılımcıların konuyla ilgili bilgi ve farkındalıkları onların her zaman satın alma davranışına yansımamaktadır. Bu durum, katılımcılar arasında markaya yeterince güven duymama, ürün fiyatı, Gümüşhane’de ilgili ürüne ulaşma konusunda sorunlar yaşama gibi çeşitli nedenlerle yakından ilişkilidir.

Keywords

Yeşil Ürün, Çevresel Pazarlama, Tüketici, Gümüşhane.

Read: 1,171

Download: 507