TÜRK HALK MÜZİĞİ DERLEME ÇALIŞMALARINDA GÖÇÜN OLGUSUNUN YÖRE BELİRLEMEYE ETKİSİ VE TEMİR AĞA İSİMLİ TÜRKÜNÜN BU BAĞLAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 158-171
Year-Number: 2020-7

Abstract

Folklor biliminin 19. Yüzyılda gelişmesi ile birlikte, o zamana kadar göz ardı edilmiş olan halk kültürü ürünleri önemsenmeye başlandı. Bu ürünlerden birisi de kuşkusuz türkülerdi. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte, türkülerin derlenmesi ve devlet destekli icrası aşamasına geçildi. Sonraki yıllarda ülke içerisinde ortaya çıkan göç unsuru ise türkülerin yöresinin belirlenebilmesi adına bazı sorunları ortaya çıkardı. Çalışmamızda bu sorunlardan ve zamanında uygulanan çözüm önerilerinden bahsettik. Bu sorunun günümüzdeki karşılıkları da değerlendirilerek, Sakarya’dan derlenmiş olan bir türkü ile sorun net bir biçimde ortaya konarak çözüm hakkındaki değerlendirmemiz ifade edilmiştir. Literatür tarama, kişisel görüşme yöntemleri kullanılarak varılan sonuçlar ve bu sonuçlar dâhilindeki önerilerimiz çalışmamızda bildirilmiştir.

Keywords

Abstract

With the development of Folklore Science in 19th Century, the products of folk culture that had been ignored till then were started to be considered important. No doubt one of these products was folk songs. The stage of compilation and state-supported performance of folk songs were initiated with the proclamation of the Republic. The migration factor that appeared in the country in the following years revealed some problems in respect of being determined the region of the folk songs. In our study, we discussed on these problems and solution offers which were applied back in the days. The problem was clearly represented via a folk song which was compiled from Sakarya by being evaluated the current equivalents of this problem and our evaluation about the solution was expressed. The results which was obtained through using literature review, personal interview methods and our suggestions within these results are reported in our study.

Keywords