KİŞİLERARASI İLETİŞİM BAĞLAMINDA TELEVİZYON REKLAMLARINDA SÖYLEM ANALİZİ: ÇAYKUR, LİPTON VE DOĞUŞ ÇAY REKLAMLARI

Author:

Number of pages: 1-23
Year-Number: 2020-7

Abstract

Markalar tüketicilerde istendik yönde etki oluşturma, onları satın almaya yöneltme, onlarla iletişim ve etkileşimi artırma, marka kimliğini ortaya koyma, marka imajını güçlendirme ve bu sayede marka bağımlılığı yaratma gibi amaçlar çerçevesinde reklam sunmaktadır. Ürünün tanıtılması ve hedef kitleye ulaştırılmasında büyük öneme sahip olan reklamlar, söz konusu tanıtımı yapmak için izleyiciyle bir iletişim gerçekleştirmektedir. Bir başka deyişle, hedef kitlesi olan tüketici/izleyici ile iletişim kurmaktadır. Bu iletişimi doğru kurabilen markalar başarıya ulaşabilmektedir. Literatüre bakıldığında pazarlama iletişimi karmasında satış, tutundurma ve marka kimliğini oluşturan unsurların ön planda yer aldığı çalışmaların varlığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmada reklama konu olan ürün ile iletişim arasında ne yönde bir ilişki kurulduğu incelenmek istenmiştir. Söz konusu ilişki ise Çaykur, Lipton ve Doğuş Çay markalarının reklamlarından yola çıkılarak üç reklam üzerinden söylem analizi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Amacı ürün tanıtımı yapmak olan adı geçen markaların reklamları değerlendirildiğinde, özne olarak insanın seçildiği gözlemlenmiştir. Benzer şekilde üç reklamda da insana ait olan özelliklere vurgu yapıldığı belirlenmiştir. İnsana dair en önemli özellik olan kişilerarası iletişimin ön plana çıkartıldığı anlaşılmıştır. Aynı zamanda insanın içinde yaşadığı kültürden bağımsız olmadığı belirlenmiştir. Satış yapma amacı güden üç markanın da çay ürününü tanıtırken, insani özellikleri odak noktasına aldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Brands offer advertisements for consumers in the desired way in order to direct them to purchase, increase communication and interaction with them, reveal their brand identity, strengthen the brand image and thus to create brand loyalty. Advertising, which is of great importance in promoting the product and reaching it to the target audience, conducts a communication with the audience to make this promotion. In other words, it communicates with its target audience which is the consumer/audience. Brands that can establish this communication correctly can succeed.

Considering the literature, the presence of the works in which the elements sales, promotion and brand identity that are at the forefront of the identity of the marketing communication mix draws attention. In this study, it is aimed to examine in what way a relationship is established between the product subject to advertisement and communication. The relationship in question was carried out by making discourse analysis on three ads based on the advertisements of Çaykur, Lipton and Doğuş Çay brands which were selected by purposive sampling. When the advertisements of the mentioned brands whose purpose is to promote products are evaluated, it is observed that human is selected as the subject. Similarly, it was determined that emphasis was placed on human characteristics in all three advertisements. It has been understood that interpersonal communication, which is the most important feature of people, is emphasized. At the same time, it is determined that people are not independent of the culture in which they live and it has been observed that these three brands refer to the human characteristics.

Keywords