POPÜLER KÜLTÜRÜN İNŞASINDA MEDYANIN ROLÜ: KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI-POPÜLER KÜLTÜR İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages: 97-115
Year-Number: 2020-7

Abstract

Gündelik hayatın kültürü olarak karşımıza çıkan popüler kültür; bir toplumda yaygın olarak paylaşılan kültürel değerler, inançlar ve düşünceleri kapsamaktadır. Popüler kültür ürünleri gündelik yaşamımızda önemli yer tutarken, medya kitleleri yönlendirme noktasında belirleyici olmaktadır. Medya popüler kültür ürünlerinin oluşumuna katkı koyarken, popüler kültür ürünlerinin geniş kitlelere ulaşmasında taşıyıcı bir rol üstlenmektedir. Kitle iletişim araçlarını yoğun bir şekilde kullanan popüler kültür, bireylerin yaşam tarzlarını yakından etkilemekte, dünyayı ve hayatı anlamlandırmanın ipuçlarını sunmaktadır. Gündelik yaşamın kültürü olarak nitelendirilen popüler kültür, bireyleri hayatın gerçekliklerinden bir nebze de olsa uzaklaştırarak, oluşturdukları “yapay mutluluklar” ile geçici olarak rahatlatmaktadır. Çalışmamızda popüler kültür kavramı üzerinde durularak, popüler kültür ürünlerinin yayılmasında medyanın rolü kurumsal olarak ele alınmaktadır.

Keywords

Abstract

Popular culture that emerges as the culture of everyday life; It covers cultural values, beliefs and opinions that are widely shared in a society. While popular culture products have an important place in our daily life, the media are decisive in the direction of masses. While the media contributes to the formation of popular culture products, it plays a carrier role in reaching the masses of popular culture products. Popular culture, which uses mass media extensively, closely affects the lifestyles of individuals and offers clues to make sense of the world and life. Popular culture, which is described as the culture of daily life, removes individuals from the realities of life to some extent and temporarily relieves them with the "artificial happiness" they create. In our study, the concept of popular culture is emphasized and the role of media in the spread of popular culture products is dealt with institutionally.

Keywords