HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AFET RİSK ALGISI VE AFETE HAZIRLIK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 85-96
Year-Number: 2020-7

Abstract

Üniversite öğrencilerinin afetlere hazırlıklı olmalarını etkileyen özelliklerinin belirlenmesi afetlere karşı hazırlık ile ilgili konularda planlama yapmak açısından karar alıcı ve uygulayıcılara fayda sağlar. Aynı zamanda afet risk algısı ile birlikte tehlikeler hakkında farkındalık oluşması ve güvenlik kültürünün benimsenmesi sağlanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin afet risk algıları ve afet öncesi hazırlıkları ile ilişkisinin değerlendirilmesidir. Bu çalışma anket yöntemi uygulanmıştır. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi merkez yerleşkesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine anket uygulanmıştır. Verilerin analizi Bağımsız Örneklem T-Testi ve Basit Doğrusal Korelasyon Analizi kullanılarak yapılmıştır. Katılımcıların afet risk algısı düzeyleri ile hazırlık düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Afet riski algısında afet çantası bulundurma, cinsiyet ve afet eğitiminin önemli etkiye sahip olduğu fakat afet deneyiminin anlamlı bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Identifying the characteristics of university students that affect disaster preparedness benefits decision makers and practitioners in terms of planning issues related to disaster preparedness. At the same time, together with disaster risk perception, awareness of dangers and the adoption of a safety culture can be achieved. The aim of this study is to evaluate the relationship between university students' disaster risk perceptions and pre-disaster preparations. This study questionnaire method was applied. A questionnaire was applied to university students studying in the central campus of Hatay Mustafa Kemal University. Analysis of the data was performed using the Independent Sample T-Test and Simple Linear Correlation Analysis. It was determined that there is a positive significant relationship between the disaster risk perception levels of the participants and their preparedness levels. It has been determined that having a disaster bag, gender and disaster education have a significant effect on disaster risk perception, but disaster experience does not have a significant effect.

Keywords