SAKARYA MÜZİK FOLKLORUNDA KADIN İCRACILAR VE SESLENDİRDİKLERİ ESERLERE GENEL BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2021-9
Number of pages: 129-152
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadınların toplum içindeki rolü, tarihi ve coğrafi farklılıklara göre şekillenen kültürel farklılıklardan nasibini almıştır. Türk kültüründe de kadının rolü bu değişikliklerden, farklı tarih ve coğrafyalarda farklı oranlarda etkilenmiştir.

Kültürün önemli bir bileşeni olan müzik ve müzik kültürü, kadının toplumsal rolünü anlamamız ve değerlendirmemiz için oldukça etkili bir yöntemdir.

Çalışmamızda Sakarya’da icra edilen kadın ağzı türküler ve bu türkülerin müzikal özellikleri belirlenerek, kadının kültürel bağlamda, günümüzdeki toplumsal rolü hakkında fikir oluşturmak hedeflenmiştir.

Sakarya türkülerinden, kadın ağzı icraların ayrılarak değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin yorumlanması esasına dayalı çalışmamız, Sakarya’da icra edilen kadın ağzı türkülerin müzikal özelliklerini belirleyerek, sonraki çalışmalara ışık tutulması amaçlanmaktadır.

Çalışmamızda, nitel ve nicel araştırma yöntemleri karma olarak ve bu yöntemlerden literatür tarama, alan araştırması ve kişisel görüşme teknikleri kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

The role of women in society had their share of cultural differences which are shaped by historical and geographical differences. The role of women in Turkish culture has been affected by these changes at different rates in different histories and geographies.

Music, which is an important component of culture, and music culture are quite effective methods for us to understand and evaluate the social role of women.

In our study, the women saying (the term refers production and performance by women) folk songs which are performed in Sakarya and their musical features were determined and it was aimed to create an idea about the current social role of women in cultural context.

Our study, which is based on the evaluation of women saying performances by being separated them among the folk songs of Sakarya and the interpretation of these evaluations, aims to identify the musical features of the women saying folk songs which are performed in Sakarya and to shed light on future studies.

In our study, qualitative and quantitative research methods were combined and literature review, field research and personal interview techniques were used from these methods.

Keywords