VARDİYALI ÇALIŞMANIN EBE VE HEMŞİRELERİN SOSYAL YAŞAMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-9
Number of pages: 232-250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı vardiyalı çalışmanın ebe ve hemşirelerin sosyal yaşamları üzerine etkisini belirlemektir. Tanımlayıcı tipte olan çalışmaya Ankara’da bir kadın sağlığı eğitim ve araştırma hastanesinde vardiyalı çalışan 310 ebe ve hemşire katılmıştır. Veriler anketle toplanmıştır. Değerlendirmede sayı, yüzde ve ki-kare testleri kullanılmıştır. Katılımcılar aileleriyle çok fazla zaman geçiremediklerini (%87,7), yoğun ve düzensiz çalışma saatleri (%56,0), yorgunluk (%19,6), vardiyalı çalışma (%17,3) ve zaman yetersizliği (%7,1) sebebiyle çocuklarına yeterince vakit ayıramadıklarını (%91,3) belirtmiştir. Katılımcıların % 11,9’u dergi ve gazete okurken, % 44,5'i çalışmadan önceki ay hiç kitap okumamıştır. Sonuç olarak, vardiyalı çalışma ebe ve hemşireleri sosyal yaşamdan uzaklaştırmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of study is to determine the effect of shift work on the social lives of midwives and nurses. This descriptive study conducted with 310 midwives and nurses in a women's health education and research hospital in Ankara, who worked in shifts. Data were collected by questionnaire. Number, percentage and chi-square tests were applied. Participants stated that they could not spend much time with their families (87.7%) and could not spare enough time for their children (91.3%) due to busy and irregular working hours (56.0%), fatigue (19.6%), shift work(17.3%) and lack of time (7,1%). While 11.9% of the participants read magazines and newspapers, 44.5% did not read any book in the month before the study. As a result, shift work results in midwives and nurses to recede from their social lives.

Keywords