RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SOSYAL MEDYA VE SANAT İLİŞKİSİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2022-10
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-24 23:36:43.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 108-134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürekli ilerleyen teknoloji ile değişen yaşam şartları beraberinde sanatı da değişime zorlamıştır. Sanatta meydana gelen bu değişim sürecinde, sanatı meydana getiren düşüncelerin de zaman içerisinde baştan aşağı değiştiği görülmektedir. Teknoloji sayesinde sınırlar ortadan kalkarak, sanatçının yeni ifade biçimleri kazanmasıyla birlikte sosyal medyanın ve izleyicisinin fikir yapısını, algısını ve beklentilerini tamamen değiştirmiştir. 

Bu çalışma da nitel araştırma yöntemi ile yürütülmüş olup sosyal medyanın sanatsal içerik üreten sayfa ve bloklarının kullanılmasında Türkiye’de bulunan üniversitelerin Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinin sanat ve sosyal medya ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya resim-iş öğretmenliği bölümünden 20 öğretim elemanı katılmıştır. Araştırmanın nitel verileri için yarı yapılandırılmış görüşme formu ile örneklem grubundaki öğretim elemanlarının sosyal medya ve sanat ilişkisi hususunda görüşleri incelenmiş ve tartışma bölümünde değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda sanatsal üretimin detaylarına göre ana sanat dallarına, akademik unvanlara, cinsiyet ve mesleki deneyim sürelerine göre farklılıklar gözlemlenmiştir. Ayrıca sosyal medya, sanat eğitimini destekleyici özelliklere sahiptir, öğrencileri eğitim sürecinde güdülemektedir, meslek gelişimi için önemli fırsatlar sunmaktadır, sosyal medyanın olumlu yönlerinin yanında sanat eğitimi ve sanatçı üzerinde olumsuz etkileri de olduğu görülmüştür. Ulaşılan bu bulgular çerçevesinde bu konuda yapılacak araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Changing life conditions with technology has driven art to change. In the changing process in art, it is observed that ideas that constituted art also changed entirely. By removing borders with technology and artists’ gain of new ways of expression, belief structures, perceptions, and expectations of artists and viewers have changed completely.

This study has a qualitative design and it was aimed to investigate relationships between art and social media in academics of the Departments of Art Teaching at universities in Turkey in terms of using web pages and blogs that produce artistic content in social media. 20 academics in art teaching participated in the study. For qualitative data, the perceptions of academics were investigated in terms of relationships between social media and art by semi-structured interview forms. Finally, it was observed that there were differences according to the main branch of art, academic title, gender, and professional experience period. Additionally, social media had qualities to support art education while motivating students in the education period. Social media also presented important opportunities for professional development while it had negative effects on art education and artists in addition to positive aspects. According to the findings, suggestions were presented for future studies.

Keywords