ÖRGÜTSEL ESTETİK: ESTETİK LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-11
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-30 23:26:39.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 420-437
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Estetik fenomeni kavram olarak çok eski dönemlere dayanmaktadır. Fakat estetik kavramının işletmelerde kullanımı literatürde güncel sayılabilecek bir çalışma alanıdır. Estetik kavramı işletmelerde birçok alanda kullanılmaktadır. Estetik örgütler, estetik iletişim, estetik liderlik gibi kavramlar son dönemlerde üzerinde durulan kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma estetik kavramını liderlik açısından ele almaktadır. Son yıllarda güncel liderlik teorileri tartışılmaktadır fakat estetik liderlik kavramının literatürde yer bulması daha erken tarihe dayanmaktadır. Özellikle ülkemizde estetik liderliğe yönelik çok kısıtlı sayıda araştırmaya rastlanmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma estetik liderlik konusunu kavramsal açıdan detaylı bir şekilde ele alması açısından önem arz etmektedir. Bu amaç ile çalışmada öncelikle estetik kavramı ele alınmaktadır. Daha sonra işletmelerde estetik değerler ile ilgili literatür incelenmekte ve son olarak estetik liderliğe yönelik detaylı bir literatür sunulmaktadır. Sonuçta ise estetik liderlik konusundaki akademik eğilim ve estetik liderliğin çerçevesine yönelik görüşler tartışılmakta ve öneriler sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

As a concept aesthetics phenomenon goes back a long way. However the use of aesthetics concept in business can be considered a recent field in literature. Aesthetics concept is is being put to use in many field in business. Concepts such as aesthetic organizations, aesthetic communication, aesthetic leadership are coming forward as the focus of research in recent periods. In recent years current leadership theories are being discussed albeit the emergence of aesthetics in literature in earlier than these. Especially in Turkey there is limited research on aesthetic leadership. In this context this study carries importance with regards to focusing on aesthetic leadership conceptually in detail. In line with this purpose firstly the concept of aesthetics adressed in the study. Afterwards aesthetic values in organizations and related liteture is examined and a detailed literature on aesthetic leadership is presented. Lastly the academic inclination and different views on the framework of aesthetic leadership are discussed and suggestions are presented.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics