BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMLER KAPSAMINDA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 1-18
Year-Number: 2017-1

Abstract

Meslek Yüksekokullarında ön lisans öğrencileri işi gücü piyasasında ara eleman olma amacıyla öğrenim görmektedir. Mezun olduktan sonra gerek özel sektörde gerekse kamuda ki kalifiye eleman açığını kapatmaktadırlar. Meslek yüksekokullarında teorik ve uygulamalı derslerden başarılı olup diploma almaya hak kazanmaktadırlar. Özellikle sanayi devriminden sonra üretim artmış, kitle üretimine geçilmiş, yönetim karmaşık hale gelmiştir. İşletmenin nihai amacının yanında departmanlarda kendi uzmanlık alanlarını yaratmıştır. Böylelikle yönetici asistanlığı ve sekreterlikte bir uzmanlık haline gelmiştir. Her departmanın amacına ulaşabilmesi ve yöneticilere yardımcı olabilmesi açısından asistanlarında belirli yetilere sahip olması gerekmektedir. Bu çalışma Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü 2. Sınıf öğrencilerinin bölümde aldığı dersler baz alınarak, mesleki yeterlilik açısından becerilerini tespit etmek için yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In Vocational Schools, undergraduate students are trained to become vocational staff in the labor market. After they graduate, they will working in the private sector or puclic sector. They are successful in theoretical and applied courses at vocational schools and are entitled to receive a diploma. Especially after the industrial revolution, production increased, mass production started, management became complicated. In addition to its ultimate purpose, it has created its own areas of expertise in departments. As a result, the manager has become an expert in assistantship and secretarial. Each department needs to have certain abilities in its assistants in order to be able to reach its purpose and assist the managers. This study was carried out in order to determine the competence in terms of vocational qualification, based on the courses taken by the 2nd year students in the Department of Office Management and Executive Assistants.

Keywords