PSİKOLOJİK KONTRAT İHLALİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ: BİR ÖZEL EĞİTİM KURUMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 19-47
Year-Number: 2017-1

Abstract

Psikolojik sözleşme, iş ilişkisi içerisinde bulunan taraflar arasında yazılı olmayan, sözlü, tutumlara ve davranışlara dayalı mesajların algılanması ve yorumlanması ile meydana gelen bir sözleşme türü olarak; tarafların yükümlülükleriyle ilgili yine kendileri tarafından oluşturulan zihinsel beklentilerin bütününden oluşmaktadır. İşten ayrılma eğilimi ise, iş görenlerin örgütten duygusal ve normatif beklentilerinin karşılık bulamaması sonucu işten ayrılma davranışının bireylerin zihinlerinde bir fikir olarak belirerek şekillendiği süreci ifade etmektedir. Bu çalışmada, psikolojik kontratlar üzerinde zaman içerisinde gerçekleşebilecek ihlaller ve bu ihlallerin işten ayrılma niyeti üzerinde etkileri incelenmiştir. Antalya ili Alanya ilçesinde, 162 çalışanı ile faaliyet gösteren bir özel eğitim kurumunda görev yapan 100 çalışana anket ve birebir görüşme(mülakat) tekniği uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre psikolojik sözleşme ihlal algısı ile işten ayrılma niyetinin oluşması arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde ilişki olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Psychological contracts, business relationship an index to diseases within the parties who, based on verbal, attitudes and behaviors occurring with the discovery and interpretation of a message contract type; suppliers of the parties ' obligations created by mental expectations of their whole consists of. Intent to leave work is unable to find the corresponding normative expectations as a result of the Levy and the behavior of individuals in their minds to quit as an idea appears shaped refers to the business process. In this study, can occur over time on psychological contract violations and examined the effects of violating the intention to quit. In Alanya, Antalya province, operating with a private educational institution showing 162 at the 100 employee surveys and one-to-one interview technique has been applied. Investigation of the psychological contract violation according to the findings of the perception of the intent to quit from disease with positive and high level of relationship.

Keywords