SİVAS YEREL BASININDA KADIN KİMLİĞİNİN TEMSİLİ

Author:

Number of pages: 43-66
Year-Number: 2018-2

Abstract

Kadın kimliğinin haber metinlerinde nasıl temsil edildiği kadın çalışmaları alanında sıklıkla tartışılan bir konudur. Haberde erkek egemen söylemin yeniden üretildiği, kadınların haberlerde özne olarak yer almadığı, yer aldığında ise ya erkek şiddetinin mağduru ya da cinsel nesne olarak konumlandırıldığı konuları bu tartışmaların odak noktalarını oluşturmaktadır. Bu tartışmalar ışığında, Sivas yerel basınında öznesi kadın olan haberlerin toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmesi bu çalışmanın temel konusunu oluşturmakta, ulusal medyaya hakim olan erkek egemen söylemin yerel medya bağlamında da var olduğunu ortaya koyma amacını taşımaktadır. Bu kapsamda örneklem olarak seçilen Sivas İrade, Memleket Sivas ve Hadiselerle Hakikat gazetelerinin 2–31 Ekim 2017 tarihleri arasında yayınlanan sayılarında öznesi kadın olan haberler irdelenmiştir. Çalışmada içerik analizi ve kadın kimliğinin temsiline yönelik eleştirel söylem analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, Sivas yerel basınında kadınlarla ilgili haberlere sınırlı bir oranda yer verildiği, kadınların özne olarak yer aldığı haberlerin genellikle spor ve sağlık alanına ilişkin olduğu, büyük oranda ajansların haber kaynağı olarak kullanıldığı, cinsiyetçi fotoğrafların eşlik ettiği haberlerde cinsiyetçi başlıklar kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda Sivas yerel basınının erkek egemen söylemi yeniden üreten yapısı ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

How woman identity is represented in news texts is one of the commonly debated issues in women’s studies. In the news, the issues such as androcentric discourse is reproduced, women do not participate in the news as subjects, and when they do they are reflected as the victims of male violence or a sexual object have formed the focal points of those discussions. Under the light of all those discussions, the gender analysis of news in which women are the subjects in the local press of Sivas forms the basic topic of this study, and the study also aims at bringing forward that androcentric discourse which dominates the national media exists in terms of local media too. In this respect, the news of published between 2 and 31 October 2017 in the papers called Sivas İrade, Memleket Sivas and Hadiselerle Hakikat which have been chosen as the sample in which women were used as subjects have been analyzed. Content analysis and critical discourse analysis about representation of woman identity have been made use of in the study. As a result of the analysis, it has been observed that news about women has been given a limited place in the local press of Sivas, the news in which women are subjects are generally about sports or health, many agencies have been used as news source and sexist headlines are used in the news where sexist photos are reflected. In this respect, it has been pointed out in the study that Sivas local press reproduces the androcentric discourse.

Keywords