ANTİ-ESTETİK ÖNERMEDEN TRANS-ESTETİĞE YENİDEN TANIMLANAN ESTETİK VE GÜNÜMÜZ SANATINDA GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Author:

Number of pages: 67-78
Year-Number: 2018-2

Abstract

Bu bildiri estetiğin, anti-estetikten trans-estetiğe değin yaşadığı dönüşümü incelemeyi ve günümüz sanatındaki karşılıklarını tartışmayı amaçlamaktadır. Ek olarak bu araştırma yöntem itibariyle çağdaş sanat tartışmalarını irdeleyerek günümüz sanatında estetiğin görünürlüğünü odak alacaktır. Bu anlamda günümüz sanatını post-estetik olarak tanımlayan Kuspit, bunu yaratıcı edimin özü olan estetiğin reddedilmesine bağlar ve bunun sanattan sanat olmayan şeye doğru geri gidişe yol açtığını savunur. Oysa Duchamp’a göre sanat eserinin anti-estetik olması gereklidir. Zira estetik duygu engellenmiş, yönlendirilmiş duygudur. Çünkü Duchamp’ı asıl ilgilendiren şey, sanat eserinden ziyade, eseri yaratan edimin kendisidir. Anti-estetikya da post-estetik mesele üzerine Fransız düşünür Baudrillard’da bir başka perspektif ortaya koyar: Trans-estetik. Düşünür ortaya koyduğu ‘trans’ yani aşırılık düşüncesi ile topyekûn bir kültürel dönüşümü işaret eder. Bu çerçevede trans-estetik düşüncesi, estetiğin görsel sanatların ulaştığı noktayı analiz edebilmek adına önem arz etmektedir. Özet olarak, estetiğin halleri üzerinde durularak ulaşılacak sonuç ve çıkarımların günümüz sanatındaki karşılıkları sorunsalını da birperspektiftenanlaşılırkılacaktır.

Keywords

Abstract

This manifesto aimstostudythetransformation of aestheticsfrom anti-aestheticsto trans-aestheticsandtodiscussitsprovisions in contemporary art. Inaddition, thisresearchwillfocus on theviewability of aesthetics in contemporary art byexaminingcontemporary art discussions in terms of method. Inthis sense Kuspit, whodefinestoday's art as post-aesthetics, connectsthistotherejection of aestheticswhich is thecore of creativity, andarguesthat it leadstoregressionfrom art totowhat is not art. However, forDuchampthework of art should be anti-aesthetic since theaestheticfeeling is a blocked, directedemotion. BecausewhatreallyinterestsDuchamp is theactcreating a work of art ratherthanthework of art itself. On the anti-aestheticor post-aestheticissue, the French thinkerBaudrillardpresentsanotherperspective: Trans-aesthetics. He pointsto a total culturaltransformationbytheterm "trans; extremism" that he presented. Inthiscontext trans-aestheticthinking is importantforanalyzingthecurrentstatus of aesthetics in visualarts. Insummary, theconclusionsandtheoutcomesto be reachedbyfocusing on thestates of aestheticsandtheirprovisions in today’s art will be clarifiedfrom a perspective.

Keywords