ÖRGÜTLERDE KAYITSIZLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 96-117
Year-Number: 2018-2

Abstract

Kayıtsızlık kavramı, bireylerin kişilere, olaylara karşı umursamaz tavır içine girerek ilgisiz kalması olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram, her alanda görülen ve bireylere zarar veren bir durumdur. Çalışmanın amacı, örgüt yazınında az çalışılmış kayıtsızlık kavramını irdelemek ve örgütlerde kayıtsızlık düzeyini araştırmaktır. Araştırma verileri, anket yöntemi kullanılarak yüz yüze olarak toplanmış ve araştırma Nisan ve Mayıs 2016 tarihleri arasında, Ankara ve Mersin illerinde yapılmıştır. Araştırma, kamu ve özel sektör çalışanlarından 692 kişiye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda kayıtsızlık, işe, müşteriye, örgüte, etik normlara, takım arkadaşlarına ve yöneticiye karşı kayıtsızlık olarak altı boyutta toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere, t-tesi, ANOVA uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, çalışanların kayıtsızlık düzeyinin düşük olduğu görülmüştür. Yapılan analizler sonucunda, eğitim, cinsiyet ve sektör arasında anlamlı ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan, yapılan faktör analizi sonucuna göre, kayıtsızlığın en fazla görüldüğü boyut örgüte karşı kayıtsızlık olurken en az görüldüğü boyut, müşteriye karşı kayıtsızlıktır. Bu bağlamda kayıtsızlık kavramının daha net olarak anlaşılması için başka değişkenlerle ilişkilendirilmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The concept of indifference is defined as unconcorned of individuals by strike reckless an attitude towards their events and people. This concept has reflected condition that harms individuals and seen in all fields. The aim of this study is proved as management literatüre an devaluating indifference level of organization while describing dimensions of organizational indifference. Datas in research were collected by using survey method and study was made Ankara and Mersin provinces between the months of April-May 2016. Study was applied to 692 participants from the public and private sector workers. Indifference as a result of study was gathered six dimensions as indifference towards job, manager, organization, colleagues, clients and ethical norms. Datas obtained as a result of study were applied t-test and ANOVA. According to results obtained, it is seen that indifference level of employees is low. As a result of analysis, it is determined that there is a significant relation between sector and gender, education. On the other hand according to results of factor analysis, while dimension which seen the highest of indifference level is indifference towards organizational, dimension which seen the lowest is indifference towards customer. In this context, It is proposed to be associated with other variables for better understanding of the concept of indifference.

Keywords