İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİĞE BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ (SAKARYA/YENİKENT ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 118-136
Year-Number: 2018-2

Abstract

Sakarya Yeni Kent İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik belirlenen müziğe bakış açıları konusu çerçevesinde hazırlanan bu araştırmada, öğrencilerin müzikle ne derecede ilgilendiklerini, müziğin onlara hissettirdiği duygu ve düşünceleri, müziğin herhangi bir alanıyla ilgilenip ilgilenmediklerini ve çevreleri tarafından müzik adına yapılan çalışmalara yönlendirilip yönlendirilmediği anlamak adına yapılmış bir çalışmadır. Müziğin, toplumu doğrudan ilgilendiren her boyutta ve her kesimde önemli bir yere sahip olduğu belirten, çok boyutlu ve pek çok disiplini kucaklayan, etkileşen ve etkileyen yapısının olduğuna bu çalışmada yer verilmiştir. İmam Hatip Liseleri gibi din bilim insanı yetiştiren okullar içinde Müziğin önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma, Sakarya Yeni Kent İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin müziğe olan bakış açıları konusunda yapılmakta olup veri toplamak üzere uzaman görüşü alınarak araştırmaya yönelik bir anket çalışması hazırlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmanın amacına yönelik hazırlan anket çalışmasına 9.ve 10. Sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 148 kişi katılmış olup elde edilen veriler tablolara dönüştürülerek çözümlenmiş bulgular ve yorum şeklinde sunulmuştur. Müziğe bakış acıları konusu analiz edilmiş ve uygulanan anket ile elde edilen sonuçların dağılımları frekans (f) ve yüzde (%) tabloları ile gösterilmiştir. İncelemeler sonucunda öğrencilerin müziğe olan bakış açılarının çeşitlilik gösterdiği ve müziği çeşitli şekillerde benimsedikleri görülmüştür. Bu sonuçlardan yola çıkılarak bazı önerilere yer verilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Sakarya Yeni Kent Religious Vocational School students’ perspectivesd through a particular piece of music to determine to what extent the students get interested in music, the feelings of students through music, whether they get interested in any kind of music or not and whether they were guided to a particular proccess of musical studies by their neighborhoods or not. In this study it was presented that music has a significant place in every field of life with a multi-dimensional and influential structure that directly regards the society. It is thought that music is important in such schools as Religious Vocational Schools in which religious men are grown up. The research was carried out on Sakarya Yeni Kent Religious Vocational School students’ perspectives by a survey that was prepared and applied for the research by regarding the views of experts to gather data through the particular piece of music. A total of 148 students of 9th and 10th grades were participated in the survey prepared through the purpose of the research and the gathered data were given in tables and the findings were presented and criticized. The perspectives of students through music were analyzed, the survey and the distribution of data were shown in frequency (f) and percentage (%) tables. As the result of the study it was seen that theb students’ perspectivesd through music differentiate and they adopt music in various ways. Based on the results, some suggestions were given in the conclusion part.

Keywords