1260-1261 / 1844-1845 TEMETTUAT SAYIMINA GÖRE UMURLU KÖYÜNÜN SOSYO-EKONOMİK DURUMU

Author:

Year-Number: 2018-3
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Temettü kar, fayda, kazanç; Temettuat karlar, faydalar, kazançlar anlamına gelmektedir. Temettü vergisi ise, tüccar ve esnafın senelik kazançları üzerinden alınan vergiye verilen addır. Temettuat Defterlerinde şehir, kaza, kasaba, köy gibi yerleşim birimleri hane bazında ele alınarak emlak, arazi, hayvanat, ürün vb. bilgiler kaydedilmiştir. Bu defterlerinin tasnifi ve kataloglamasında dönemin idari yapısı esas alınmıştır. Defterler H. 1260-1261 / M.1844-1845 tarihleri arasında toplam 17.747 adettir. Bu defterler içerikleri itibariyle Osmanlı taşrasının sosyal ve ekonomik yapısına ışık tutmaktadır. Bu çalışmada Aydın Eyaletinin idaresindeki Aydın Sancağı dâhilinde bulunan kazalardan Güzelhisar-ı Aydın kazasına tabi Umurlu köyünde ikamet eden Müslümanların emlak ve arazi ve temettuatını içeren temettuat defterleri incelenmiştir. İncelenen dönemde Umurlu köyünde bulunan 216 hanede 30.935 vergi-yi mahsusa, 322.563 temettuat olduğu görülmüştür. Bu bağlamda Aydın Eyaletinin idaresindeki Aydın Sancağı dâhilinde bulunan kazalardan Güzelhisar-ı Aydın kazasına tabi Umurlu köyünün sosyo-ekonomik durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

“Temettü” (dividend) profit, benefit, earnings; “Temettüat” (tax) means profits, benefits, gains. “Temettü Vergisi” (dividend tax) is given to the taxation of merchants and tradesmen on annual earnings. In “Temettüat Defterleri” (tax recordings), residential units such as city, county, town, village are handled on household basis and real estate, land, zoo, information has been recorded. The administrative structure of the period has been taken as basis in classification of these books. The notebooks are 17,747 pieces intotal between A. 1260-1261 / G.1844-1845. These books shed light on the social and economic structure of the Ottoman countryside. In this study, “temettuat defterleri” (tax recordings) of the real estate, land and “temettuat” (tax) of the Muslims living in Umurlu village in Güzelhisar-ı Aydın county which is one the counties within Aydın Sanjak of Aydın Province were investigated. It is found that, there were found 30,935 “vergi-yi mahsusa” (private taxes) and 322,563 “temettuat” (tax) in 216 houses in Umurlu village in the period examined. In this context, the socio-economic situation of the Umurlu village in the Güzelhisar-ı Aydın county, one of the counties within the Aydın Sanjak of Aydın Province was tried to be revealed.

Keywords