RELATIONSHIP BETWEEN ALEXITHYMIA AND CHILDHOOD ABUSE IN A SAMPLE OF UNIVERSITY STUDENTS

Author:

Year-Number: 2018-3
Number of pages: 64-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma çocukluk çağı istismar tecrübesi ile aleksitimi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Katılımcılara Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği’nin (ÇÖYÖ) Türkçe versiyonu ve Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) uygulanmıştır. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ) ve Toronto Aleksitimi Ölçeği’nin (TAÖ-20) toplam ve alt ölçek puanlarının erkek katılımcılarda kadın katılımcılara nazaran daha yüksek olduğu görülmüştür. Pearson korelasyon analizi ÇÖYÖ ve TAÖ-20 arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Aleksitimi özellikleri gösteren grubun ÇÖYÖ alt ölçek puanlarının aleksitimi özellikleri göstermeyen gruba göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgular, çocukluk dönemindeki travmatik olayların ileriki yaşlarda duygusal gelişimi ve duyguların ifadesini yaşam sürecinde etkilediğini ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

The current study investigated the relationship between childhood abuse experience and alexithymia. The Turkish versions of the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), and Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) were applied to the participants. It was found that total and sub-scale scores of male students in both CTQ and TAS-20 were higher than female students. A Pearson Correlation analyses indicated a positive correlation between CTQ and TAS-20. The CTQ sub-scale scores were found to be higher in the group with alexithymia than the group without alexithymia. The findings suggested that traumatic events in childhood affect the emotional development and the expression of the emotions later in life.

Keywords