OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMENLERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-3
Number of pages: 84-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların duygusal zeka düzeylerinin öğretmenlerinin bazı özelliklerine göre incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile yapıldığından karma yöntemlidir. Araştırmanın evrenini 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Trabzon ilinde bulunan ilköğretim okullarının anasınıflarına ve bağımsız anaokullarına devam eden 60-72 aylık çocuklar ve okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Evrenden tesadüfi küme örnekleme formülü kullanılarak belirlenmiş 300 çocuk ve 17 okul öncesi öğretmeni örneklemi oluşturmaktadır. Veriler “Genel Bilgi Formu” ve “Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zeka Ölçekleri” aracılığıyla toplanmıştır. Çocukların duygusal zekalarının öğretmenlerinin yaş, kıdem, fiziksel koşullardan memnuniyet ve duygusal zekâya yönelik etkinliklere yer vermek sıklığı değişkenlerine göre farklılık gösterdiği (p<0.05); çocuk sahibi olma durumu değişkenine göre ise farklılık göstermediği saptanmıştır (p>0.05). Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zekayı “anlama”, “empati” ve ‘‘iletişim’’ boyutu ile ele aldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The study is designed to investigate the 60-72-month early childhood children’s emotional intelligence levels with respect to some traits of their teachers. In the study, a mixed method in which quantitative and qualitative research methods are combined is used. Population of the study is 60-72-month children who attend the nursery classes of elementary schools and independent kindergartens at Trabzon province at 2017-2018 academic year. The sample consists of 300 children who are selected from population with random cluster sampling formula and children’s teachers. Data are collected via “Information Form” and “Sullivan Emotional Intelligence Scale for Children”.It is found that children’s emotional intelligences vary with respect to their teachers’ age, seniority, satisfaction from physical conditions variables (p<0.05); but do not vary with respect to having a child variable (p>0.05). At result of the study, it is found that teachers’ age, seniority, satisfaction from physical conditions and educational background variables are influential on children’s emotional intelligence.

Keywords