BAŞARISIZLIK NEDENLERİ VE SINAV KAYGISI (İSTANBUL-ZEYTİNBURNU İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2018-3
Number of pages: 111-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim bilimleri alanında yapılan çalışmalarda başarısızlık nedenleri ve sınav kaygısı ile ilgili çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Öğrencilerimizin uluslararası ve ulusal sınavlarda yeterli başarıyı gösterememesi bu alanda çalışma yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Başarısızlık nedenleri ortadan kaldırılarak akademik başarı artırılabilir ve sınavlarda daha iyi sonuçlar alınabilir. Çalışmanın amacı bir grup lise öğrencisinde başarısızlık nedenlerini ve sınav kaygısını incelemektir. Bu amaçla, yaygın olarak kullanılan bir başarısızlık nedenleri anketi ve sınav kaygısı envanteri kullanılmıştır. Her ikisinde de maddelerin öğrenciler tarafından işaretlenme oranları sayısal olarak belirlenmiş, en fazla işaretlenmiş maddeler değerlendirilmiştir. Çalışma grubunu İstanbul, Zeytinburnu ilçesindeki üç endüstri meslek lisesinden 150 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma tekstil bölümü öğrencileri ile sınırlı tutulmuştur. Veriler, tanımsal istatistik teknikleri kullanarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin akademik başarısızlıklarının ilgisiz ebeveynler, öğrencilerin motivasyon eksikliği, okulla ilgili problemler, öğretmenlerin kalitesi, programı ve sistemle ilgili sorunları ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bunlara ilaveten sonuçlar öğrencilerin sınavlarda sınav kaygısı hissettiklerini göstermiştir. Ulaşılan bulguları genelleyebilmek için daha büyük çalışma gruplarıyla benzer çalışmaların yapılması önerilmiştir.

Keywords

Abstract

School failure reasons and test anxiety have an important place in studies conducted in the field of educational sciences. The academic success ranking of Turkish students in both international and national exams is not good enough. This situation makes it necessary to make studies about these subjects. The purpose of the study is to examine school failure reasons and test anxiety in a group of high school students. For this purpose, a commonly used failure reasons questionnaire and test anxiety inventory were used. Study group consisted of 150 students from three industrial and vocational high schools in Zeytinburnu-Istanbul district. Study is limited to students from textile department. The data has been evaluated by using descriptive statistics techniques. It was found that students' academic failure were related uninterested parents, lack of students’ motivation, schools related problems, teachers’ quality, program and system related problems. Additionally, results revealed that students feel anxious in tests. It has been suggested that similar studies should be conducted with larger groups in order to generalize the findings.

Keywords