OKUL ÖNCESI DÖNEMI ÇOCUKLARI IÇIN BILGISAYAR PROGRAMLAMA

Author :  

Year-Number: 2018-3
Yayımlanma Tarihi: 2019-03-21 22:40:55.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim
Number of pages: 188-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyıl ile birlikte teknoloji hızla gelişmiş ve bu yüzyılı teknoloji çağı olarak adlandırmıştır. Teknoloji odaklı olan günümüz dünyasında üretebilen bir toplum olabilmek için yeni yetişen nesillere var olan programları tüketmek yerine yeni programlar üretmeleri için yol göstermek önem kazanmaktadır. Bu durum ise okullarda bilgisayar programlama eğitimini popüler hale getirmiştir. Bilgisayar programlama günümüzde yeni okuryazarlık olarak kabul edilmektedir. Tıpkı okuma yazma öğrenmek gibi bilgisayar programlama da çocukların düşünme becerilerini geliştirmekte ve kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamaktadır. Bilgisayar bilimi uygulamalarına erken yıllarda başlamak, çocuklara bilgisayar dünyasını nasıl şekillendirdiğini fark etmelerine, bilgisayar ve programlama ile ilgili bazı temel kavramları adlandırmalarına ve bunları tanımalarına yardımcı olmaktadır. Günümüzde okul öncesi dönemi çocuklarının bilgisayar programlamalarına olanak sağlayan birçok ara yüz ve araç bulunmaktadır. Bu ara yüz ve araçlar grafik tabanlı programlama araçları ve somut programlama araçları olarak iki başlık altında toplanmıştır. Bu derleme çalışması bilgisayar programlama eğitiminin okul öncesi dönemi çocuklarıyla uygulanmasına dair bilgi vermeyi, verilen bilgilerle Türkiye’de bu alanda yapılacak çalışmalara ve uygulamalara yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın okul öncesi dönemi çocuklarıyla bilgisayar programlama ve kodlama üzerine yapılacak yeni araştırmalara yol göstereceği ve katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Keywords

Abstract

Technology has developed rapidly with the 21st century and this century called as the age of technology. In order to become a society that can produce in today's technology-oriented world, it becomes important to guide the new generations to produce new programs instead of consuming existing ones. Therefore computer programming education has become popular in schools. Computer programming is now regarded as a new literacy. Just as learning to read and write, computer programming also allows children to develop their thinking skills and express themselves. To begin early with the computer science practices, helps children to realize how they shape the computer world and to name and identify some basic concepts related to computer and programming. Nowadays, there are many interfaces and tools that enable computer programming for preschool children. These interfaces and tools are grouped under two headings: graphical programming tools and tangible programming tools. The aim of this review paper is to give information about the practice of computer programming education with preschool children and to serve information for the works and practices which will be made in this field in Turkey. It is hoped that this study will lead and contribute to new researches on computer programming and coding with preschool children.

Keywords


 • Akpınar, Y. ve Altun, A. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. İlköğretim Online, (13)1: 1-4.

 • Anzoátegui, L. G., Pereira, M. I. ve Jarrín, M. d. (2017). Cubetto for preschoolers: Computer programming code to code. Computers in Education (SIIE), 2017 International Symposium (s. 1-5). Lizbon, Portekiz: IEEE. doi: 10.1109/SIIE.2017.8259649.

 • Barr, D., Harrison, J. ve Conery, L. (2011). Computational thinking: a digital age skill for everyone. Learning & Leading with Technology, (38)6: 20-23.

 • Bers, M. U. (2008). Engineers and Storytellers Using Robotic Manipulatives to Develop Technological Fluency in Early Childhood, O. N. Saracho ve B. Spodek içinde, Contemporary Perspectives on Science and Technology in Early Childhood Education (s. 105-125). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

 • Bers, M. U. (2010). The tangibleK robotics program: applied computational thinking for young children. Early Childhood Research ve Practice, (12)2: 1-20

 • Bers, M. U., Ponte, I., Catherine Juelich, A. V. ve Schenker, J. (2002). Teachers as designers: integrating robotics in early childhood education. Information Technology in Childhood Education Annual, (2002)1: 123-145.

 • Bers, M. U., Seddighin, S. ve Sullivan, A. (2013). Ready for robotics: bringing together the T and E of STEM in early childhood teacher education. Journal of Technology and Teacher Education, (21)3: 355-377.

 • Biggs, J. (2013, Haziran 26). LightBot teaches computer science with a cute little robot and some symbol-based programming. 2 Mayıs 2018 tarihinde Tech Crunch: https://techcrunch.com/2013/06/26/light-bot-teaches-computer-science-with-a-cute-littlerobot-and-some-symbol-based-programming/ adresinden alındı.

 • Bundy, A. (2007). Computational thiking is pervasive. Journal of Scientific and Practical Computing, (1)2: 67-69.

 • Coe, I. R. ve Ferworn, A. (2016). The life and contributions of countess Ada Lovelace: unintended consequences of exclusion, prejudice, and stereotyping. IEEE Technology and Society Magazine, (35)4: 46-49. doi: 10.1109/MTS.2016.2618679.

 • Coşar, M. (2013). Problem temelli öğrenme ortamında bilgisayar programlama çalışmalarının akademik başarı, eleştirel düşünme eğilimi ve bilgisayara yönelik tutuma etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Çankaya, S., Durak, G. ve Yünkül, E. (2017). Robotlarla programlama eğitimi: öğrencilerin deneyimlerinin ve görüşlerinin incelenmesi. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, (8)4: 428-445. doi: 10.17569/tojqi.343218.

 • Demirer, V. ve Sak, N. (2016). Dünyada ve Türkiye'de programlama eğitimi ve yeni yaklaşımlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama , (12)3: 521-546.

 • DevTech Research Group. (2018). Research: Kibo Robotics. 8 Mayıs 2018 tarihinde Tufts University: http://ase.tufts.edu/DevTech/ReadyForRobotics/research.asp adresinden alındı.

 • Elkin, M., Sullivan, A. ve Bers, M. U. (2016). Programming with the KIBO robotics kit in preschool classrooms. Computers in the Schools, (33)3: 169-186. doi: 10.1080/07380569.2016.1216251

 • Erdoğan, B., (2005), Programlama Başarısı ile Akademik Başarı, Genel Yetenek, Bilgisayara Karşı Tutum, Cinsiyet ve Lise Türü Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • European Schoolnet. (2015). Computing our future: Computer programming and coding - Priorities, school curricula and initiatives across Europe. http://www.eun.org/documents/411753/817341/Computing+our+future_final_2015.pdf/d37 80a64-1081-4488-8549-6033200e3c03 Brüksel, Belçika: Anja Balanskat, Katja Engelhardt.

 • Fessakis, G., Gouli, E. ve Mavroudi, E. (2013). Problem solving by 5–6 years old kindergarten children in a computer programming environment: A case study. Computers & Education, (63): 87-97.

 • Flannery, L. P., Kazakoff, E. R., Bontá, P., Silverman, B., Bers, M. U. ve Resnick, M. (2013). Designing scratchJr: support for early childhood learning through computer programming. 12th International Conference on Interaction Design and Children (s. 1- 10). New York, USA: ACM. doi: 10.1145/2485760.2485785.

 • Hicks, S. D. (2011). Technology in today's classroom: are you a tech-savvy teacher? The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, (84)5: 188-191. doi: 10.1080/00098655.2011.557406.

 • Horn, M. S. (2009). Tangible computer programming: exploring the use of emerging technology in classrooms and science museums. Doctoral dissertation, Tufts University.

 • Hornecker, E. ve Buur, J. (2006). Getting a grip on tangible interaction: a framework on physical space and social interaction. Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in computing systems (s. 437-446). Montréal, Québec, Canada: ACM. Doi:10.1145/1124772.1124838.

 • International Technology Education Association. (2007). Standards for technological literacy: Content for the study of technology. Reston, Virginia, ABD: International Technology Education Association.

 • Janka, P. (2008). Using a programmable toy at preschool age: why and how. International Conference on Simulation, Modeling and Programming for Autonomous Robots (s. 112-121). Venedik, İtalya: SIMPAR.

 • K–12 Computer Science Framework. (2016). K–12 Computer Science Framework. 16 Nisan 2018 tarihinde K–12 Computer Science Framework: http://www.k12cs.org.

 • Kafai, Y. B. ve Burke, Q. (2013). Computer programming goes backt to school. Phi Delta Kappan, (951: 61-65.

 • Kazakoff, E. R., Sullivan, A. ve Bers, M. U. (2013). The effect of a classroom- based intensive robotics and programming workshop on sequencing ability in early childhood. Early Childhood Education Journal, (41)4: 245-255. doi: 10.1007/s10643012-0554-5.

 • Kelleher, C. ve Pausch, R. (2005). Lowering the barriers to programming: a taxonomy of programming environments and languages for novice programmers. ACM Computing Surveys, (37)2: 83-137.

 • Kert, S. B. ve Uğraş, T. (2009). Programlama eğitiminde sadelik ve eğlence: Scratch örneği. The First International Congress of Educational Research. Çanakkale, Türkiye.

 • Kodable. (2018). About Kodable. 2 Mayıs 2018 tarihinde Kodable: https://www.kodable.com/about adresinden alındı.

 • Manches, A. ve Plowman, L. (2017). Computing education in children’s early years: a call for debate. British Journal of Educational Technology, (48)1: 191-201. doi:10.1111/bjet.12355.

 • McNerney, T. S. (2004). From turtles to tangible programming bricks: explorations in physical language design. Personal and Ubiquitous Computing, (8)5: 326-337. doi: 10.1007/s00779-004-0295-6.

 • Meriwether, D. H. (2013). Ada Lovelace. Salem Press Biographical Encyclopedia.

 • Morgado, L., Cruz, M. ve Kahn, K. (2010). Preschool cookbook of computer programming topics. Australasian Journal of Educational Technology, (26)3: 309-326.

 • Morgado, L., Cruz, M. ve Kahn, K. (2006). Radia Perlman – a pioneer of young children computer programming. Current Developments in Technology-Assisted Education, 1903-1908.

 • Orsini, L. (2013, Nisan 23). Kodable Teaches Kids To Code Before They Learn To Read. 2 Mayıs 2018 tarihinde Readwrite: https://readwrite.com/2013/04/23/kodableteaches-kids-to-code-before-they-learn-to-read/ adresinden alındı.

 • Parker, S. K. (2014). Hawaii public school principals' level of technology use and the meaningful integration of technology in their school. (Doktora tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişildi. (UMI No: 3628272).

 • Ramírez-Benavides, K., López, G. ve Guerrero, L. A. (2016). A mobile application that allows children in the early childhood to program robots. Mobile Information Systems. doi: 10.1155/2016/1714350.

 • Resnick, M. (2003). Playful learning and creative societies. Education Update, (8)6: 1-2.

 • Sapounidis, T. ve Demetriadis, S. (2013). Tangible versus graphical user interfaces for robot programming: exploring cross-age children’s preferences. Personal and ubiquitous computing, (17)8: 1775-1786. doi: 10.1007/s00779-013-0641-7.

 • Sapounidis, T., Demetriadis, S., ve Stamelos, I. (2015). Evaluating children performance with graphical and tangible robot programming tools. Personal and Ubiquitous Computing, (19)1: 225-237. doi: 10.1007/s00779-014-0774-3.

 • Saygıner, Ş. ve Tüzün, H. (2017). Programalama eğitiminde yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (s. 78-90). Malatya: İnönü Üniversitesi.

 • ScratchJr. (2017). About ScratchJr. 27 Nisan 2018 tarihinde ScratchJr: https://www.scratchjr.org/about/info adresinden alındı.

 • Sullivan, A. A., Bers, M. U. ve Mihm, C. (2017). Imagining, playing, and coding with KIBO: using robotics to foster computational thinking in young children. Conference Proceedings of International Conference on Computational Thinking Education (s. 110-115). Hong Kong: The Education University of Hong Kong.

 • Sullivan, A., Elkin, M. ve Bers, M. U. (2015). KIBO robot demo: engaging young children in programming and engineering. 14th international conference on interaction design and children (s. 418-421). Medford, USA: ACM.

 • Suzuki, H. ve Kato, H. (1993). AlgoBlock: a tangible programming language, a tool for collaborative learning. 4th European Logo Conference, (s. 297-303).

 • Office of Educational Technology. (2016). Future ready learning: reimagining the role of technology in education. 2016 national education technology plan. Washington, ABD: Susan Thomas.

 • Wang, D., Zhang, L., Qi, Y. ve Sun, F. (2015). A TUI-based Programming Tool for Children. Proceedings of the 2015 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (s. 219-224). Vilnius, Lithuania: ACM.

 • Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, (49)3: 33-35.

 • Wing, J. M. (2008). Computational thinking and thinking about computing. Philosophical transactions of the royal society of London A: mathematical, physical and engineering sciences, (366): 3717-3725. doi: 10.1098/rsta.2008.0118.

 • Xie, L., Antle, A. N. ve Motamedi, N. (2008). Are tangibles more fun? comparing children's enjoyment and engagement using physical, graphical and tangible user interfaces. Second International Conference on Tangible and Embedded Interaction (s. 191-198). Bonn, Germany: ACM.

                                                                                                    
 • Article Statistics