İLMİHAL KİTAPLARININ TÜRK DİLİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2018-3
Yayımlanma Tarihi: 2019-03-21 22:41:05.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe
Number of pages: 252-259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlmihal kitapları Müslüman bir kimsenin temel düzeyde bilmesi gereken inanç ve ibadet esaslarını ele alan eserlerdir. Anadolu coğrafyasında XIV. yüzyılla birlikte yazılmaya başlayan ilmihallerin sayısı ve hacmi asırdan asıra artmış ve ilmihal yazmak Türkler arasında bir gelenek haline gelmiştir. Hatta Türkler fethettiği coğrafyalara da ilmihal yazma geleneğini taşımıştır. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerde yazı dilinin ağır olmasına karşılık özellikle dini eserlerin dili halka hitap etmek amacıyla yazıldıkları için her zaman konuşma diline yakın olmuştur. Hele hele eğitim seviyesi daha aşağıda olan kesime ve okula yeni başlamış öğrencilere dönük olarak yazılan ilmihal kitapları, yazıldıkları asırların doğal dilinin temsilcisi olmuşlardır. İlmihal kitaplarının dilinin sade ve net, cümle kuruluşlarının basit ve yalın olması bu eserlerin her zaman popüler olmasını sağlamıştır. Bu sebeple ilmihal kitapları; ses, şekil ve söz dizimi çalışmaları açısından kaynak eserlerdir.

Keywords

Abstract

The books of catechism works that deal with the principles of faith and worship that a Muslim must know at the basic level. XIV.th century in Anatolia the number and volume of catechism began to be written together with the century. Even the Turks conquered the tradition of writing to the geographies. Although the language of writing in Ottoman Turkish was heavy, it was always close to the language of speech because the language of the religious works was written to address the public. Catechism especially for the lower level of education and the newly-written books for the students who have just started school, they have been the representatives of the natural language of the centuries in which they were written the language of catechism are simple and clear, and these works have always been popular. Therefore, the books of catechism; phonetic, morphology and sentax in source of studies.

Keywords


 • Altıkulaç, Tayyar (2006). İlmihal I, “İman ve İbadetler”. Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

 • Aynacı, Mediha (2009). Osmanlı Kuruluş Dönemi Türkçe İlmihal Eserleri Çerçevesinde İlmihallerin Fıkhi Yönden İncelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı, İstanbul.

 • Bilmen, Ömer Nasuhi (2011). Büyük İslam İlmihali. İstanbul: Yasin Yayınevi.

 • Devellioğlu, Ferit (2005). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat. İstanbul: Aydın Kitapevi.

 • Duman, Musa (2000). Birgili Muhammed Efendi, Vasiyyet-name. İstanbul: R Yayınları.

 • Emrullah, Yüksel (2000). “Birgivi”, DİA c. VI. İstanbul, s. 191-194.

 • Erdoğan, Mehmet (1998). Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü. İstanbul. Rağbet

 • Gürsu, Uğur (2014). Kitab-ı Bosnevi İlmihal'de Geçen Türkçe Kelime ve Ekler, Türk Dünyası Araştırmaları, Nisan, İstanbul, s.129-150.

 • Kara, İsmail (1990). Mızraklı İlmihal. İstanbul: Çıdam Yayınları.

 • Karaman, Hayreddin (1996). İslam’ın Işığında Günün Meseleleri. İstanbul: Yeni Şafak.

 • Kelpetin Arpaguş, Hatice (2002). Bir Telif Türü Olarak İlmihal Tarihi Geçmişi ve Fonksiyonu. MÜİFD, 22 (2002/1), s. 25-56.

 • Kelpetin, Hatice (2000). “İlmihal”. DİA, c. XXII. İstanbul, s.139-141.

 • Kurt, Harun (1998). Cumhuriyet Dönemi İlmihal Kitaplarının İtikadi Konulara Yaklaşımı (1927-1965). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

 • Kurt, Hasan (2005). İlmihal Kitaplarında İman Esasları. İstanbul: Rağbet

 • Bozkurt, Ramazan (2006). Cumhuriyet Dönemi İlmihal Çalışmaları ve Problemleri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüTemel İslam Bilimler Anabilim Dalı İslam Hukuku Ana Bilim Dalı, Konya.

 • Tulum, Gülsüm (2008). XVII. yy. Örneği Olarak Yazma Bir İlmihal. Lisans Bitirme Tezi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul.

 • Yüksel, Emrah ( 1991 ) “Müslüman Türk Alimi Olarak İmam Birgivi’nin Osmanlı Döneminde ve Günümüz Türkiyesi’ndeki Yeri”, yay. haz. Mehmet Şeker, (1994). İmam Birgivi, Sempozyum Bildirileri. Ankara: TDV Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics