KORUNMAYA MUHTAÇ OLAN ÇOCUKLARIN VE AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN AKRAN İLİŞKİLERİ İLE AHLAKİ DEĞER YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-3
Number of pages: 276-297
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocukların sağlıklı akran ilişkileri kurabilmeleri için toplumun benimsediği değerleri sergilemeleri önem arz etmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından korunmaya muhtaç çocuklar için Çocuk Evi sistemi ile devlet koruması altındaki çocukların toplumla daha sağlıklı ilişkiler kurabileceği, toplumsal değerleri benimseyebileceği, az sayıda ve yaşları yakın olan çocukların bir arada kalması ile ev ortamının benimsenmesi, sağlıklı akran ilişkileri kurabilmesi hedeflenmektedir. Yapılan bu araştırma, 61–72 aylık korunmaya muhtaç olan çocukların ve ailesiyle birlikte yaşayan çocukların akran ilişkileri ile ahlaki değer yapıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemini Ankara Keçiören ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anasınıfı/ anaokulunda eğitimine devam eden ailesiyle birlikte yaşayan evrenden seçilen 356 çocuk ve Ankara ilinde çocuk evlerinde kalan 61–72 aylık korunmaya muhtaç 48 çocuk (evrenin tamamı) oluşturmaktadır. Araştırmada, “Genel Bilgi Formları”, “Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği” ve “Ladd Profilet Çocuk Davranış Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çocukların Ladd- Profilet Çocuk Davranış Ölçeği’nden aldıkları puanlar ailesi ile birlikte yaşayan çocukların lehine anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,05). Bununla birlikte hem çocuk evlerinde kalan çocukların hem de ailesiyle birlikte yaşayan çocukların “Ahlaki Değer Yapısı Belirleme Ölçeği”nden aldıkları puanlar ile Ladd Profilet Davranış Ölçeği’nin prososyal alt boyutundan aldıkları puanlar arasında pozitif yönde; asosyal, kaygılı- korkulu, dışlanma, hiperaktif ve saldırganlık

Keywords

Abstract

In order for them to establish healthy peer relationships, it is important for children to display values that are adopted by society. With the Children's Houses system established by the Ministry of Family and Social Policies, the aim is to allow the children under the protection of the state, to establish healthier peer relationships by having the ones who are close in age, stay in the same houses in groups that are not numerous, which will in turn allow them to establish healthier relations with society and adopt society's values . This study was carried out to examine the nature of peer relationships and the moral values of children that live with their families and children in need of protection, who are between 61-72 months old. The research is in the relational screening model. The population of the study consists of 356 children, who were selected from among children who live with their families and go to kindergartens of Keçiören District in Ankara Province that are bound to Ministry of National Education, and 48 children in need of protection (entirety of the population) who are aged 61 to 72 months old and live in children's houses in the province of Ankara. In the study, "General Information Forms", "Moral Value Structure Determination Scale" and "Ladd-Profilet Child Behavior Scale" were employed. The results of the study, according to the Ladd-Profilet Child Behavior Scale (P<0.05), have shown that the children who live alongside their families have a favourable and significant difference. However, in both children groups, a positive correlation was determined between the scores "Moral Value Structure Determination Scale" and the scores of prosocial sub-dimension of Ladd-Profilet Child Behavior Scale and a negative correlation was determined between the same scale and the scores regarding sub-dimension of antisocial, anxiety-fearfulness, exclusiveness, hyperactivity and aggressiveness.

Keywords