ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ETKİLEŞİMLİ İLETİŞİM ORTAMLARININ GÖZETİM KAPASİTESİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARI

Author :  

Year-Number: 2018-3
Yayımlanma Tarihi: 2019-03-21 22:41:25.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim
Number of pages: 361-381
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hızla gelişen teknoloji, gündelik yaşamı ve dinamiklerini dönüştürüp enformasyona ulaşmayı kolaylaştırırken günümüz toplumu da giderek Gözetim Toplumu’na dönüşmektedir. Bunda iletişim araçlarının etkileşimlilik özelliğinin de payı bulunmaktadır. Lyon’a göre; “Modern topluma katılmak, elektronik gözetim altında olmaktır”. Kişiye özel enformasyonun elde edilmesi, kişiye özel hizmetlerin sunulmasına olarak sağlayabileceği gibi kullanım, yaşam tüketim alışkanlıkları bilinen kategorilere ayrılmış toplumun büyük şirketler ve toplumsal kurumlar tarafından izlenebilmesini ve denetlenebilmesini kolaylaştırabilmektedir. Etkileşimli iletişim araçları küçük yaşlardan itibaren çocukların ellerindedir. Bu çocuklar içeriğin hem kullanıcısı hem de üreticisi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu araştırma kapsamında Eskişehir (Türkiye)’deki 7 orta öğretim okulunda 280 öğrenciye anket uygulama yöntemi ile veri toplanmıştır. Orta öğretim çağındaki (5-6-7-8. sınıf, 11-15 yaş) çocukların etkileşimli iletişim araçlarının gözetim kapasitesi hakkında farkındalıklarını ölçülmüştür. Farkındalığın yaş, cinsiyet ya da sosyo ekonomik seviye gibi değişkenlerin farkındalığa etkisi de değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

As the rapidly emerging technology makes it easier to access the information, our society called as “Information Society” today becomes a Surveillance Society. The interactivity of the communication tools contributes to this shift. Lyon states that it is more than bureaucracy. He points out that surveillance is strongly related to our conformity to the present social structure and thus it can be a tool of social control. The communication technologies used in daily life and their interactivity contribute to gathering information on individuals. In other words, this easy access to the information along with its storage, process, grouping and sharing allows for surveillance. Children begin to use these interactive communication tools from an early age. These children not only use these tools but they might also generate the content. This scope of this study is 280 students of seven secondary schools in Eskişehir, Turkey. The data have been collected via a survey designed to identify the awareness of secondary school students (5th, 6th, 7th, 8th grade, aged between 11-15) on the surveillance capacity of the interactive media. Variables such as age, gender or socio-economic backgrounds have also been analyzed.

Keywords


 • Alemdar, K. ve Erdoğan İ. (2005). Öteki Kuram, Ankara: Erk Yayınları.

 • Alemdar, K. ve Erdoğan İ. (2005). Öteki Kuram, Ankara: Erk Yayınları.

 • Bell, Daniel. (2001). The Coming of Post-Industrial Society. Newyork: Basic Books.

 • Breitroise, H. (1985). “The New Communication Tecnologies and the New Distributionof Roles”. Der: Everet M Rogers. The Media Revolution in America and Western Europe. ABD: Ablex Publishing Corporation.

 • Castells, Manuel. (2005). Ağ Toplumunun Yükselişi. Enformasyon Çağı: Ekonomi,Toplum Kültür. Birinci Cilt- Çev: Ebru Kılıç. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Ertürk Yıldız Dilek. (2011). Çocukluk Çağı Gelişim Dönemlerine Göre MedyaKullanımı.” Çocuk Hakları ve Medya El Kitabı. Hazırlayan, Mustafa Ruhi Şirin. İstanbul: Erkam Matbaası.

 • Friedman Thomas L. (2006). Dünya Düzdür 21. Yüzyılın Kısa Tarihi. Çev. Levent Cinemre. İstanbul: Boyner Yayınları.

 • Harari, Yuval Noah. (2015). Hayvanlardan Tanrılara, Sapiens. Çev Ertuğrul Genç. Kollektif, İstanbul.

 • Horkheimer, M ve T. W. Adorno. (1996). Aydınlanmanın Diyalektiği Felsefi framanlar II, Çev. O. Özügül, Kabalcı Yayınları.

 • Jay, M. (1989). Diyalektik İmgelem- Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Tarihi 1923-1950. Çev. Ünsal Oskay, Ara Yayıncılık.

 • Kahraman, Murat. (2013). Sosyal Medya 101 2.0 Pazarlamacılar için Sosyal Medyaya Giriş. İstanbul: MediaCat.

 • Karasar, Ş., Ertürk, Y. D. (2001), “İletişim Teknolojilerinin Çocuk Gelişimine Ekileri”, Çağdaş Eğitim Dergisi, 279, s. 17-23, Eylül.

 • Lyon, David. (1997) Elektronik Göz: Gözetim Toplumunun Yükselişi. Çev: Dilek Hattatoğlu. İstanbul: Sarmal Yayınevi.

 • Marcuse, Herbert. Tek Boyutlu İnsan. Çev: Seçkin Çağan. İstanbul: May Yayınları, 1968.

 • Özer, Ömer, Dağtaş, Erdal. (2011). Popüler Kültürün Hakimiyeti Bir Türkiye Hikayesi. Konya: Literatürk.

 • Uğurlu, Elif Gizem. (2010) “Yeni İletişim Teknolojilerinde Etkileşimlilik ve İletişimFakültesi Öğrencilerinin Etkileşimli İletişim Ortamları Hakkındaki Görüşlerininİncelenmesi”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi.

 • Uğurlu Elif Gizem. (2013) Yeni İletişim Teknolojileri, “Tarih ve Kavram Olarak Yeniİletişim Teknolojileri” Ed. Volkan üzer, Mehmet Emin Mutlu. Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 • TUİK (02.05. 2017). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660

                                                                                                    
 • Article Statistics