Tüketicilerin Değerlerinin ve Yaşam Tarzlarının Alışveriş Merkezlerini Ziyaret Etme Sıklığına Göre Karşılaştırılması: Malatya İli Örneği

Author:

Number of pages: 1-25
Year-Number: 2019-4

Abstract

Sosyal bilimler alanında sürekli olarak ilgi çekmiş konulardan biri olan değerler, bireyin tutum, görüş ve davranışlarında bir kriter olarak görülmekte ve kişinin önem verdiği şeyleri tanımlayarak onun tercihlerini, istediklerini ve istemediklerini yansıtmaktadır. Değer, bu özelliğinden dolayı yaşam tarzının en önemli belirleyicisidir. Yaşam tarzı ise insanların nasıl yaşadıkları, zamanlarını ve paralarını nasıl harcadıkları, nereye gittikleri, neden gittikleri ve tüketim tercihlerinin değer ve zevklerini nasıl yansıttığını ifade eden bir kavramdır. Bu çalışmada tüketicilerin alışveriş merkezlerini ziyaret etme sıklığının değerlere ve yaşam tarzlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda tüketicilerin alışveriş merkezlerini ne sıklıkta ziyaret ettiklerinin sahip oldukları değerler ve yaşam tarzlarına göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Malatya ili merkez ilçelerde yaşayan 450 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre 6 farklı yaşam tarzı özelliği ortaya çıkmış ve her birinin AVM’leri farklı sıklıklarla ziyaret ettikleri görülmüştür. Ayrıca Kahle’nin 9’lu değer sınıflamasına göre de farklı değerlere sahip bireylerin AVM’lere farklı sıklıkta gittikleri gözlemlenmiştir. Yapılan ANOVA analizi sonucunda hazcı değerlere sahip, heyecan arayan, marka ve modaya düşkün yaşam tarzına sahip bireylerin AVM’lere “her gün” veya “fırsat buldukları zaman” gittikleri ortaya çıkmıştır. Empatik değerlere sahip, indirimleri takip eden bireylerin ise AVM’lere pek gitmediği ya da sadece hafta sonları gittikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Values, which are constantly attracted to the social sciences, are seen as a criterion in the attitudes, opinions and behaviors of the individual and reflect what they prefer, what they want, and what they do not want. Because of this, values are the most important determinant of lifestyle. Lifestyle is a concept that expresses how people live, spend their time and money, where they go, why they go, and how consumption preferences reflect their values and pleasures. In this study, it was researched whether the frequency of consumers visiting shopping centers differed according to their values and lifestyles. As a result of the research, it has been reached that the consumers’ visiting frequency of shopping centers differ according to their values and lifestyles. According to the survey conducted on 450 people living in the central districts of Malatya province, 6 different lifestyle features appeared and each of them visited the shopping centers with different frequencies. Moreover, according to Kahle's value classification of 9, it was observed that individuals with different values went to AVMs at different frequencies. As a result of the ANOVA analysis, it has been revealed that the individuals who have hedonic values, are looking for excitement, who have a brand and fashionable life style, go to AVMs "every day" or "when they have time". Besides, it has been reached that individuals who have empathical values and follow the discounts do not go to the shopping malls or go only at weekends

Keywords