MODA TASARIMI ÖĞRENCİLERİNİN GİYİM MARKALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
FASHION DESIGN STUDENTS' VIEWS ON CLOTHING BRANDS: GIRESUN UNIVERSITY STUDY CASE

Author : -Tuğba SEFEROĞLU, Hatice HARMANKAYA
Number of pages : 26-44

Abstract

Bu çalışmanın amacı, giyim markalarına ait özelliklerin moda tasarımı öğrencileri tarafından algılanma durumlarını belirlemektir. Betimsel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmanın örneklemi Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır. Veriler geliştirilen anket formu ile elde edilmiştir. Anket, öğrencilerin demografik özellikleri, giyim alışverişinde önem verdikleri özellikler, giyim markalarından beklentileri ve giyim markalarına yönelik görüşleri olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Katılımcıların giysi alışverişinde önem verdikleri özelliklerini ve giysi markalarından beklentilerini ölçmek amacıyla 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Araştırmada marka özellikleri duygusal faktörler, marka kişiliği, fiziksel faktörler olmak üzere üç değişken başlığı altında yapılandırılarak üniversite öğrencilerinin araştırma kapsamındaki markalara ait görüşleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular tablolarda yüzde ve sayı değerleri olarak verilmiştir. Bununla birlikte üniversite öğrencilerinin moda markalarını algılanmalarında dikkat ettikleri özellikler ve lisans düzeyleri arasında da istatistiksel ilişkinin ölçümü için χ² ilişki analizi kullanılmıştır. Araştırma grubunda yer alan katılımcıların lisans düzeylerine göre giysi alışverişinde önem verdikleri özellikler ve giyim markalarından beklentiler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için ise verilere ANOVA analizi yapılmıştır.

Keywords

Moda, Marka Algısı, Giyim, Üniversite Öğrencileri.

Read: 3,708

Download: 1,594