MODA TASARIMI ÖĞRENCİLERİNİN GİYİM MARKALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 26-44
Year-Number: 2019-4

Abstract

Bu çalışmanın amacı, giyim markalarına ait özelliklerin moda tasarımı öğrencileri tarafından algılanma durumlarını belirlemektir. Betimsel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmanın örneklemi Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır. Veriler geliştirilen anket formu ile elde edilmiştir. Anket, öğrencilerin demografik özellikleri, giyim alışverişinde önem verdikleri özellikler, giyim markalarından beklentileri ve giyim markalarına yönelik görüşleri olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Katılımcıların giysi alışverişinde önem verdikleri özelliklerini ve giysi markalarından beklentilerini ölçmek amacıyla 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Araştırmada marka özellikleri duygusal faktörler, marka kişiliği, fiziksel faktörler olmak üzere üç değişken başlığı altında yapılandırılarak üniversite öğrencilerinin araştırma kapsamındaki markalara ait görüşleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular tablolarda yüzde ve sayı değerleri olarak verilmiştir. Bununla birlikte üniversite öğrencilerinin moda markalarını algılanmalarında dikkat ettikleri özellikler ve lisans düzeyleri arasında da istatistiksel ilişkinin ölçümü için χ² ilişki analizi kullanılmıştır. Araştırma grubunda yer alan katılımcıların lisans düzeylerine göre giysi alışverişinde önem verdikleri özellikler ve giyim markalarından beklentiler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için ise verilere ANOVA analizi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the perception status of the cloth brands characteristics by fashion design students. The sample of the study using descriptive research method consists of the students in Giresun University, Şebinkarahisar School of Applied Sciences, Fashion Design Department. The data were obtained with the developed questionnaire. The questionnaire consists of four main sections: demographic characteristics of the students, features that students care about clothes exchange, students' expectations from cloth brands and finally their opinions about cloth brands. The five - likert type scale was used in order to measure the characteristics participants care about clothes exchange and the participants' expectations from the cloth brands. In this research, university students' opinions on the brands covered by the research were determined by structuring ‘Brand Features’ under three variables including emotional factors, brand personality and physical factors. The results obtained from this research were given as percentage and number values in the tables. In addition, χ² correlation analysis was used to measure the statistical relationship between characteristics university students pay attention in the fashion brands perceptions and their license levels. Furthermore, ANOVA analysis was performed in order to test whether there is a statistically significant difference between characteristics participants in the research group care about according to their license level on clothes exchange and their expectation from cloth brands.

Keywords