DENETİMDE ALGILANAN RİSKLERİN KAYNAKLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI

Author :  

Year-Number: 2024-14
Yayımlanma Tarihi: 2024-07-03 23:32:16.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 16-33
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın hedefi, Stone ve Mason (1995) tarafından geliştirilen "Denetimde Algılanan Risklerin Kaynakları" ölçeğinin Türkçeye uyarlamasını gerçekleştirmek ve ardından geçerlilik ve güvenilirlik analizlerini yapmaktır. Çalışmanın örneklemini konaklama işletmeleri yöneticileri ve bu işletmelerin mali müşavirleri oluşturmaktadır. Ön test için 203 katılımcıdan ve yeniden test için 95 katılımcıdan veri toplanmıştır. Türkçeye uyarlama süreci, çeviri-geri çeviri, konu uzmanlarından görüş alınması, ölçeğin oluşturulması ve test-yeniden test aşamalarını içermektedir. Ölçeğin Türkçe uyarlamasının kapsam geçerlilik katsayısı 0,99 olarak belirlenmiştir. Analizler çerçevesinde, toplam ölçek ve alt boyutlarının iç tutarlılık göstergesi olarak Cronbach’s Alpha değerleri hesaplanmıştır. Cronbach’s Alpha değerleri, sosyal risk boyutu için 0,695, zaman riski boyutu için 0,799, finansal risk boyutu için 0,797, performans riski boyutu için 0,824 ve psikolojik risk boyutu için 0,698 olarak bulunmuştur. Ayrıca, ölçeğin geçerliliği için yapılan çeşitli analizler arasında doğrulayıcı faktör analizi ve madde ayırt edici güç analizi de yer almaktadır. Bu süreçte, t testi ile test-yeniden test puanları üzerinden ifade ve faktör düzeyinde karşılaştırma değerleri ile korelasyon katsayıları da ölçeğin güvenirliği için hesaplanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to adapt the "Sources of Perceived Audit Over Risk" scale, developed by Stone and Mason (1995), into Turkish, and then to conduct its validity and reliability analyses. The sample of the study consists of managers of hospitality businesses and the financial advisors of those businesses. Data collected from 203 participants for the pre-test and 95 participants for the retest. The process of adapting the scale to Turkish includes translation-back translation, obtaining opinions from subject experts, scale formation and testing-retesting stages. The content validity coefficient of the Turkish adaptation of the scale was determined as 0.99. Within the framework of the analyses, Cronbach's Alpha values were calculated as indicators of internal consistency for the total scale and sub-dimensions. Cronbach's Alpha values were found as 0.695 for the social risk dimension, 0.799 for the time risk dimension, 0.797 for the financial risk dimension, 0.824 for the performance risk dimension, and 0.698 for the psychological risk dimension. Additionally, confirmatory factor analysis and item discriminant power analysis are among the various analyses conducted for the validity of the scale. In this process, correlation coefficients for item and construct-level comparison values and correlation coefficients were also calculated for the reliability of the scale using t-test scores for test-retest.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics