ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİMİNE YÖNELİK TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ TEK DENEKLİ ARAŞTIRMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: META ANALİZ ÖRNEĞİ
REVIEW OF SİNGLE SUBJECT RESEARCH İN FİELD OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION İN TURKEY: A META-ANALYSİS SAMPLE

Author : Burak BOZAK -Elif SAZAK, Evgin ÇAY, Şenay DELİMEHMET DADA
Number of pages : 1-25

Abstract

Türkiye’de erken çocukluk özel eğitim hizmetleri (EÇÖE) 0-6 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocuklara ya da risk grubundaki çocuklara özel eğitim okullarında, okul öncesi eğitim okullarında/sınıflarında ve ihtiyaç duyulduğunda evlerde sunulan hizmetlerdir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de EÇÖE alanında tek denekli araştırma modelleri kullanılarak yürütülen çalışmaları sistematik olarak gözden geçirmek ve çalışmaların etki büyüklüklerini hesaplamaktır. Araştırmalar; katılımcı, bağımlı/bağımsız değişken, ortam, kayıt teknikleri, araştırma modeli, geçerlik/güvenirlik ve örtüşmeyen veri yüzdesi (ÖVY) bağlamında incelenmiş ve betimlenmiştir. Araştırma için belirlenen ölçütleri karşılayan toplam 15 EÇÖE çalışmasına ulaşılmıştır. Çalışmaların %86,66’sının “çok etkili ve etkili uygulamalar” olarak belirlenmiş ve çalışmaların genel ÖVY ortalaması %84.8 olarak hesaplanmıştır. Çeşitli bağlamlarda ileri araştırmalara öneriler tartışılmıştır.

Keywords

Anahtar Sözcükler: Erken çocuklukta özel eğitim, tek denekli araştırma modelleri, meta-analiz.

Read: 1,296

Download: 475