HASTANE ÇALIŞANLARINDA KİŞİSEL ÖZELLİKLER VE YÖNETİM ALGISI İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL CHARACTERISTICS AND MANAGEMENT PERCEPTION IN HOSPITAL EMPLOYEES

Author : Perihan Eren Bana -Seyran Şahbaz Vuran
Number of pages : 46-55

Abstract

Çalışanların yönetim algısı ve yönetimden beklentileri konusunda literatürde çok sayıda çalışma yer almaktadır. Kişisel özelliklerin bireylerin dünyayı algılaması ve yorumlaması üzerindeki etkisi olduğu düşünüldüğünde, çalışanların çalışma ortamını ve yönetim süreçlerini nasıl algıladığı konusunun yönetim alanındaki yazında önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma, 171 hastane çalışanı ile gerçekleştirilmiş, verilerin analizinde IBM Microsoft,SPSS 24.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışmamızda kişisel özellikler iki boyutta değerlendirilmiştir. Birinci boyutta yer alan kişisel özellikler; çalışanların kendilerini görev odaklı, özgüveni yüksek şeklinde daha olumlu sayılabilecek nitelikleri kapsamaktadır. İkinci boyutta yer alan maddeler ise gergin, endişeli ve karamsar olma gibi olumsuz sayılabilecek kişisel özelliklerini içermektedir. Birinci boyut için güvenilirlik değeri 0.84 olup, ikinci boyut için de 0.80’dir. Tek boyutta değerlendirilen yönetim algısı ise 0.79 güvenilirlik değerine sahiptir. Kişisel özelliklerin ikinci boyutunda 30 yaş üstünde olanların, 30 yaş altındaki çalışanlara göre olumsuz yönde farklılaşması çalışmamız sonucunda elde edilen önemli bulgular arasındadır.

Keywords

Sağlık yönetimi, kişisel özellikler, yönetim algısı, sağlık çalışanı.

Read: 1,086

Download: 371