NECATİ ÇELİK’İN SÛZ-İ DİL MAKAMINDAKİ TAKSİMİNİN MAKAMSAL VE UD İCRA TEKNİĞİ AÇISINDAN ANALİZİ
ANALYSIS OF MODE AND OUD METHOD OF NECATİ ÇELİK'S IMPROVISATION WITH OUD IN SUZIDIL MODE

Author : ferhat kılınçarslan
Number of pages : 56-70

Abstract

Bu çalışma ile Türk müziğinin önemli ud icracılarından biri olan Necat Çelik’in icra üslubu, Sûz-i Dil makamında yaptığı taksim üzerinden değerlendirilmiştir. Makamsal analiz ile makamın ses alanı, makamın seyri ve geçkiler ele alınmıştır. Taksimin ud icra tekniği bakımından analizinde ise klavye üzerindeki pozisyonların kullanımı ile sıkça kullanılan süslemeleri içeren bir değerlendirmeyle taksim çözümlenmiştir. Yapılan analizler doğrultusunda, Çelik’in Sûz-i Dil taksimini, kız ney akordunda yaptığı görülmektedir. Çelik’in melodilerinde seri mızrap vuruşlarıyla ajiliteyi gösterdiğini, geleneksel seyir anlayışına uygun olarak özgün melodiler ürettiği, klavyede kapalı pozisyonları tercih ettiği söylenebilir. Ayrıca süslemelerinde ise glissando, vibrato, çarpma gibi teknikleri kendi icra üslubu çerçevesinde etkili bir şekilde kullandığı görülmüştür. Sûz-i Dil taksim makamı iyi tarif eden öğretici nitelikte bir taksim olmuştur.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Ud, Necati Çelik, Taksim,Saz,Müzik

Read: 1,086

Download: 366