MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE BU YÖNTEMLERİN TÜRK HALK MÜZİĞİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
MUSIC TEACHING METHODS AND A GENERAL EVALUATION OF THE USABILITY OF THESE METHODS IN TURKISH FOLK MUSIC

Author : Burhan YÜCEDAĞ
Number of pages : 122-134

Abstract

Müzik eğitiminin; başta çocuklar olmak üzere bireylerin sosyal, duygusal ve piskomotor becerilerini arttırdığı, özgüven ve benlik gelişimine olumlu katkılar sunduğu önemli bir gerçektir. 20. yüzyılda müzik eğitim ve öğretiminin daha sistemli bir hale geldiği, ortaya çıkan yöntemler sayesinde öğretim sürecinin daha da hızlandığı görülmüştür. Çocuğun müzikal belleğini kuvvetlendirmek, kapasitesini arttırmak ve enstrüman öğretiminin ön hazırlığını sağlamak için kullanılan bu sistemler hareket ve perküsyon çalışmalarının da bu sürece katılmasıyla daha etkili sonuçlara ulaşmıştır. Müzikal algının ve becerinin küçük yaşlardan itibaren yapılacak çalışmalarla arttırılabileceği ayrıca kanıtlanmıştır. Bu gelişmeler ışığında dünyaca bilinen ve kullanılan C. Orff, Z. Kodally, S. Suziki ve J. Dalcrose gibi müzik bilimcilerin sistemlerinin nasıl oluştuğu, günümüzde nasıl kullanıldığına göz atacağız. Türk halk müziği eğitim ve öğretiminde kullanılabilirliğini inceleyeceğiz. Ülkemizde sistematik olarak bu ve buna benzer metot ve yöntemlerin yeterince anlaşılamamış ve uygulamaya konulamamış olması sorunsalına dikkat çekmek, bu alanda var olan boşluğa değinmek açısından bu çalışma önem arz etmektedir.

Keywords

Müzik Eğitim ve Öğretimi, Orff Yöntemi, Dalcroze Yöntemi, Suziki Yönetimi, Kodaly Yöntemi

Read: 1,054

Download: 376