ROBINSON CRUSOE VE HAY BİN YAKZAN ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2021-8
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bazı araştırmacılara göre Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe ile İbn-i Tufeyl’in Hay bin Yakzan isimli eserleri dünya edebiyatında nesir türünün bir çeşidi olan romanın ilk örnekleri arasında gösterilmektedir. Yine bazı araştırmacılara göre bu iki eser arasında bir takım benzerliklerin olduğu da iddia edilmektedir. Bu çalışmada romanın ilk örnekleri olarak gösterilen bu iki eser üzerinde duruldu. Öncelikli olarak giriş kısmında bahse konu olan bu iki eserin ele alınma sebebi ifade edildi. Daha sonra ele alınan bu iki eser ve yazarları hakkında bilgi verildi. Fakat yazarları hakkında fazla teferruata inilmedi. Devamında ise bu iki eser arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ayrıntılı olarak ifade edildi. En son kısım olarak düşünülen sonuç bölümünde ise bir değerlendirme yapıldıktan sonra bu çalışmada faydalanılan kaynakların künyeleri alfabetik olarak sıralanarak incelemeye son verildi. 

Keywords

Abstract

According to some researchers, the Works of Daniel Defoe’s Robinson Crusoe and İnb-i Tufeyl’s Hay Bin Yakzan are among the first examples of the novel, whch is a type of prose genre in World literatüre. Again, according to some esearchers, it is claimed that there are some similarities between these two Works. In this stdy, these two Works, which are shown as the first examples of the novel, are focused on. First of all, the reson why these two Works are discussed in the introduction was stated. Later, information was given about these two Works and their authors. But there was not much detail about its authors. Subsequently, the similarities and differences between thesetwo workswere expressed in detail. In the conslusion part, which is considered as the last part, after an evaluation was made, the ags of the sources used in this study were listed alphabetically and the examination as ended.

Keywords