PANDEMİ SÜRECİNDE FEN BİLİMLERİ ALANINDA UZAKTAN EĞİTİM

Author:

Year-Number: 2021-8
Number of pages: 19-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adaylarının, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin almış oldukları eğitim ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Çalışma nitel olup durum çalışmasının durum analizi türü kullanılmıştır. Çalışma 2019-2020 Bahar Dönemi’nde Anadolu’da bulunan bir devlet üniversitesinde Fen Bilgisi Eğitimi’nde ve Fen Bilimleri Eğitimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora programında öğrenim gören 22 kişi ile yapılmıştır. Çalışma grubunu 17 öğretmen adayı, 3 yüksek lisans öğrencisi ve 2 doktora öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veriler araştırmacıların hazırlamış oldukları “görüş anketine” ile toplanmıştır. Görüş anketinde çalışma grubunun 10 haftalık uzaktan eğitim dersleri ile ilgili değerlendirme yapmaları istenilmiştir. Çalışmada veriler incelendiğinde katılımcıların uzaktan eğitimi zaman ve imkân açısından avantajlı, laboratuvar derslerini yapamadıkları ve daha çok uygulamaya yer veremedikleri için uzaktan eğitimi dezavantajlı buldukları belirlenmiştir. Katılımcılar uzaktan eğitimin teorik dersler için devam etmesini istediklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of candidate science teachers, graduate and doctorate students studying with distance education about the education they received during the pandemic process. The study is qualitative and the case analysis type of the case study was used. The study was conducted with 22 people studying in Science Education and undergraduate, graduate and doctorate programs in the field of Science Education in a state university in Anatolia in the Spring Term of 2019-2020. The study group consists of 17 teacher candidates, 3 graduate students and 2 doctoral students. The data in the study were collected through the "opinion questionnaire" prepared by the researchers. In the opinion questionnaire, the study group was asked to evaluate the 10-week distance education lessons. It was determined that the participants found distance education advantageous in terms of time and opportunity, disadvantageous disadvantage because they could not do laboratory lessons and could not include more applications when the data were examined in the study. Participants stated that they want distance education to continue for theoretical courses.

Keywords