AKADEMİDE HİBRİT YÖNETİCİLİK ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2021-8
Number of pages: 112-128
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, akademide hibrit yöneticilik kavramının akademisyenlik ve yöneticilik bağlamında nitel yöntemlerde değerlendirilmesidir. Çeşitli idari görevlerde yer alan kasti örnekleme yöntemiyle seçilmiş on beş akademisyenle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde yapılandırmış soru formları vasıtasıyla toplanan veriler için ilgili nitel analiz programında temalar ve kodlar oluşturulmuştur. İdari görev süresi uzun olan ve farklı idari görevlerde bulunan akademisyenler hibrit yöneticilikle ilgili daha çok fikir beyan etmişlerdir. Hibrit yöneticilik teması için oluşturulan kategoriler akademisyenlik ve yöneticiliktir. Hibrit yöneticilikle oluşturulmuş alt kodlar; akademik yaşamı kısıtlaması, kişisel gelişime katkı, sorumluluk ve yoğun tempo, sürekli güncel kalma, insan ilişkilerinde zorluklar, özel yaşama etkisi, ilave iş yükü, akademik işleyişe katkı, maddi avantaj ve potansiyel verime katkıdır. Sonuç olarak, yöneticilik çok fazla sorumluluk ve yoğun tempoyu beraberinde getirdiği için akademik yaşamı sınırlandırmaktadır. Hibrit yönetici olan akademisyenlerin yönetim ve etkili iletişim konularında belirli aralıklarla eğitimlere ve rotasyona tabi tutulmaları akademisyenlerin yönetimde olmaktan kaynaklı maruz kaldıkları olumsuzlukları azaltacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The study aims to evaluate hybrid management in academia with qualitative methods in the context of academicianship and management. Fifteen academicians in various managerial positions and selected by purposive sampling method were interviewed. In the interviews, the data collected through structured questionnaire forms were used in qualitative analysis, and theme and codes were created through the relevant qualitative analysis program. Academicians with a long period of administrative duty and different managerial positions expressed more opinions about hybrid management. The category created for hybrid management are academicianship and management. Sub-codes created with hybrid management are as follows: limitations of academe, contribution to personal development, responsibility, and intensive tempo, constantly up-to-date, difficulties in human relations, impact on private life, extra workload, and contribution to academic functioning, financial advantage, and contribution to potential efficiency. In conclusion, management limits academe as it brings with it too much responsibility and intensive tempo. It is considered that subjecting the academicians, who are hybrid managers, to training and rotation on management and effective communication at regular intervals will reduce the problems they are exposed to due to being in management.

Keywords