ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENME NEDENLERİ, TAHLİYE SONRASI SORUNLARI, GEREKSİNİMLERİ VE BEKLENTİLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2022-10
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-27 14:03:12.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 17-52
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, çocuklarda suça neden olan faktörlerin belirlenmesine, tahliye sonrasındaki koşulların açığa çıkarılmasına ve böylelikle, risklerin azaltılarak suç ile yeniden ilişki kurulmasının engellenmesine, olumsuz koşulların saptanarak düzeltilmesine yönelik sosyal politikaların oluşturulmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Literatür analiziyle birlikte esas olarak nitel yöntemin kullanıldığı bu çalışmada, araştırma deseni olarak yaşam öyküsü ve araştırma tekniği olarak yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. 18 yaşından küçükken suça sürüklenmiş, tutuklanmış ya da hüküm giymiş, tahliye sonrası yaşları dikkate alınmaksızın toplam dokuz kişiyle telefon aracılığıyla görüşülmüş ve onların anlatımlarından hareketle suça sürüklenme hikâyelerine, cezaevi yaşantılarına, tahliye sonrası dışlanma ve toplumsal uyuma ilişkin deneyimlerine yer verilmiştir.

Çocuk yaşta suça sürüklenenler tahliye sonrası, fizyolojik ihtiyaçların giderilmesine ihtiyaç duymakla birlikte, aile sevgisi ve şefkati, psikolojik ve ekonomik destek ile istihdam desteğine gereksinim duyduklarını belirtmişlerdir. Tahliye sonrası aileden; sevgi, şefkat ve dayanışma ile toplumdan; dışlanmama, kabul görme ve fırsat eşitliğine yönelik beklentiler ön plana çıkmıştır. Devletten beklentiler ise istihdam ve ekonomik destek, eğitimin desteklenmesi, sosyal rehabilitasyon çalışmalarının artırılması, sicil kaydının düzenlenmesi, hükümlülük sürecinin iyileştirilmesi ve barınma ihtiyacının giderilmesine yöneliktir. Tahliye sonrası sorunların ise ihtiyaç ve beklentilere bağlı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu sorunlar; iş bulmada zorluk yaşanması, mesleki becerinin düşük olması, gelir sıkıntısı, barınma ihtiyacının karşılanamaması, sicil kaydının damgalamayı kolaylaştırması, aile içi iletişim problemleri gibi ekonomik ve iletişimsel sıkıntılardır.

Keywords

Abstract

This study aims to help determine the factors that cause crime in children, to reveal the conditions after the release, and thus to prevent re-establishing relations with crime by reducing the risks, and to help establish social policies to determine and correct the negative conditions.

In this study, in which the qualitative method was mainly used together with the literature analysis, life history was used as the research design and semi-structured interview was used as the research technique. Nine people who were dragged into crime, arrested or convicted when they were younger than 18, regardless of their age, were interviewed by phone after their release, and their stories of being dragged into crime, prison life, exclusion and social cohesion after release were included.

Those who were delinquent at an early age stated that they needed family love and compassion, psychological and economic support, and employment support, although they needed to meet their physiological needs after their release. From the family after the release; from the society with love, compassion and solidarity; Expectations of not being excluded, being accepted and equal opportunities came to the fore. Expectations from the state are employment and economic support, supporting education, increasing social rehabilitation activities, regulating the registry, improving the convict process and meeting the need for accommodation. It is seen that the problems after the evacuation arise depending on the needs and expectations. These problems are; These are economic and communicative problems such as difficulties in finding a job, low professional skills, lack of income, inability to meet the need for housing, registration facilitating stigma, and family communication problems.

Keywords