BİLİŞİM ALANI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAPAY ZEKÂ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-10
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-27 14:04:52.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim Bilişim Sistemleri
Number of pages: 53- 83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bilişim alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin, yapay zekâ konusunda bilgi ve görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmaya ait veriler 2020-2021 Bahar Dönemi’nde Orta Anadolu’da bulunan bir vakıf üniversitesinde bilişim alanında lisansüstü öğrenim gören 150 katılımcıdan elde edilmiştir. Çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından alan yazın incelenerek hazırlanan, ardından alan uzmanları ve dil uzmanları tarafından incelenerek oluşturulan “görüş anketi” ile toplanmıştır. Araştırmada yer alan katılımcılar bilgi edindikleri kaynaklar olarak film ve kitaplar, oyun ve satranç, akademik sempozyum, makale, bilim teknik dergileri gibi basılı dokümanlar, internet ve sosyal medya, mesleki doküman ve arkadaş gibi kaynakları belirtmektedirler.  Katılımcıların çoğunluğunun yapay zekânın sesli asistan, bankacılık, e-ticaret ve askeri uygulamalarda kullanıldığı yönünde görüş bildirdiği, yine katılımcıların önemli bir kısmının ise yapay zekânın robotik, akıllı tahta ve ölçme değerlendirmede eğitim alanında kullanılabileceği konusunda görüş bildirdikleri belirlenmiştir.  Araştırmada yer alan katılımcılar yapay zekânın gelişimi ile gelecekte farklı meslek gruplarının ortaya çıkacağını ve bazı meslek gruplarının ortadan kalkacağına yönelik görüş bildirmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the knowledge and opinions of postgraduate students studying in the field of informatics on artificial intelligence. The data of this research were obtained from 150 participants who were studying in the field of informatics at a foundation university in Central Anatolia in the 2020-2021 Spring Term. In the study, the data were collected by the "opinion questionnaire", which was prepared by the researchers by examining the literature and then examined by the field experts and language experts. The participants in the research cite sources such as movies and books, games and chess, academic symposiums, articles, printed documents such as science and technical journals, the Internet and social media, professional documents and friends as the sources they obtained information from. It was determined that the majority of the participants expressed the opinion that artificial intelligence is used in voice assistant, banking, e-commerce and military applications, and a significant part of the participants stated that artificial intelligence can be used in the field of education in robotics, smart boards and measurement and evaluation. The participants in the research stated that with the development of artificial intelligence, different occupational groups will emerge in the future and some occupational groups will disappear.

Keywords


 • Ahmed, S., Hossain M.F., Kaiser M.S., Noor M.B.T., Mahmud M., Chakraborty C. (2021). Artificial Intelligence and Machine Learning for Ensuring Security in Smart Cities. In: Chakraborty C., Lin J.CW., Alazab M. (eds) Data-Driven Mining, Learning and Analytics for Secured Smart Cities. Advanced Sciences and Technologies for Security Applications. Springer, Cham.

 • Alkayiş, A. (2021). Eğitim Felsefesi Perspektifinden Dijitalleşme ve Eğitim 4.0. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BUSBED), 11(21), 221-237.

 • Arslan, K. (2020). Eğitimde yapay zekâ ve uygulamaları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 71-80.

 • Aruğaslan, E., & Çivril, H. (2021). Türkiye’de eğitim alanında yapılan veri madenciliği ve yapay zeka çalışmaları. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 13(2), 81-89.

 • Avaner, T., & Çelik, M. (2022). Türkiye’de Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yapay Zekâ Yönetimi: Büyük Veri ve Yapay Zekâ Daire Başkanlığı’nın Geleceği Üzerine. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-18.

 • Bartneck, C., Lütge, C., Wagner, A., & Welsh, S. (2021). Military Uses of AI. In An Introduction to Ethics in Robotics and AI (pp. 93-99). Springer, Cham.

 • Benko, A., & Lányi, C. S. (2009). History of artificial intelligence. In Encyclopedia of Information Science and Technology, Second Edition (pp. 1759-1762). IGI Global.

 • Benzer, S., Benzer, R., & Birgül, I. (2018). The Evaluation of Ecological Footprint Awareness Levels of Science and Technology Teacher Candidates by Artificial Neural Networks. Strategic Researches Academy Publishing,

 • Benzer, S., Garabaghi, F. H., Benzer, R., & Mehr, H. D. (2022). Investigation of some machine learning algorithms in fish age classification. Fisheries Research, 245, 106151.

 • Bilgici, B. G., & Ünver, N. (2021). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 580-593.

 • Bughin, J., Hazan, E., Ramaswamy, S., Chui, M., Allas, T., Dahlstrom, P., ... & Trench, M. (2017). Artificial intelligence: the next digital frontier? McKinsey Global Institute.

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.

 • Canbek, M. (2020). Artificial Intelligence Leadership: Imitating Mintzberg's Managerial Roles. In Business Management and Communication Perspectives in Industry 4.0 (pp. 173-187). IGI Global.

 • Canbek, N. G., & Mutlu, M. E. (2016). On the track of artificial intelligence: Learning with intelligent personal assistants. Journal of Human Sciences, 13(1), 592-601.

 • Chi, O. H., Denton, G., & Gursoy, D. (2020). Artificially intelligent device use in service delivery: a systematic review, synthesis, and research agenda. Journal of Hospitality Marketing & Management, 29(7), 757-786.

 • Chiacchio, F., Petropoulos, G., & Pichler, D. (2018). The impact of industrial robots on EU employment and wages: A local labour market approach. Bruegel Working Paper, Issue 2, 1-33

 • Chien, C. F., Dauzère-Pérès, S., Huh, W. T., Jang, Y. J., & Morrison, J. R. (2020). Artificial intelligence in manufacturing and logistics systems: algorithms, applications, and case studies. International Journal of Production Research, 58(9), 2730-2731.

 • Cho, E., Molina, M. D., & Wang, J. (2019). The effects of modality, device, and task differences on perceived human likeness of voice-activated virtual assistants. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 22(8), 515-520.

 • Cibaroğlu, M. O., & Yalçinkaya, B. (2019). Belge ve arşiv yönetimi süreçlerinde büyük veri analitiği ve yapay zekâ uygulamaları. Bilgi Yönetimi, 2(1), 44-58.

 • Çam, M.B., Çelik, N.C., Güntepe, E.T., & Durukan, Ü.G. (2021). Öğretmen Adaylarının Yapay Zekâ Teknolojileri İle İlgili Farkındalıklarının Belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(48), 263-285.

 • Çetin, M., & Aktaş, A. (2021). Yapay Zeka ve Eğitimde Gelecek Senaryoları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18 (Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 1-1.

 • Dağ, F. (2020). Eğitimde yapay zekâ uygulamalarına ilişkin teknolojik ve pedagojik yaklaşımlar. V. Nabiyev ve A. K. Erümit (Ed.). Eğitimde Yapay Zeka Kuramdan Uygulamaya içinde (s.148-169) Ankara: Pegem Akademi

 • Erkul, R. E. (2021). Yapay Zekâ ve Büyük Veri Nasıl Bir Gelecek Vadediyor?. TRT Akademi, 6(11), 192-201.

 • Genesereth, M. R., & Nilsson, N. J. (2012). Logical foundations of artificial intelligence. Morgan Kaufmann.

 • Göker, H. & Tekedere, H. (2020). Eğitsel veri madenciliğinin örnek bir uygulama ile değerlendirilmesi. V. Nabiyev ve A. K. Erümit (Ed.). Eğitimde Yapay Zekâ Kuramdan Uygulamaya içinde (s.206-229) Ankara: Pegem Akademi

 • Gupta, R., Kumari, A., & Tanwar, S. (2021). Fusion of blockchain and artificial intelligence for secure drone networking underlying 5G communications. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 32(1), e4176.

 • Haenlein, M., & Kaplan, A. (2019). A brief history of artificial intelligence: On the past, present, and future of artificial intelligence. California Management Review, 61(4), 5-14.

 • How, M. L., & Hung, W. L. D. (2019). Educing AI-thinking in science, technology, engineering, arts, and mathematics (STEAM) education. Education Sciences, 9(3), 184.

 • Işıklı, Ş. (2008). Bulanık Mantık ve Bulanık Teknolojiler.

 • Iyer, L. S. (2021). AI enabled applications towards intelligent transportation. Transportation Engineering, 5, 100083.

 • İnan Kaya G. (2021). Dijital Çağda çocuk yetiştirme ve eğitim: değişen roller. İnsan ve İnsan, 8(27), 83-100.

 • İşler, B., & Kılıç, M. (2021). Eğitimde Yapay Zekâ Kullanımı Ve Gelişimi. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 5(1), 1-11.

 • Kemer, E. (2021). Eğitim Seviyesinin Endüstri 4. 0 Farkındalığına Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1138-1149.

 • Kış, A. (2019). Eğitimde Yapay Zeka. İçinde 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (2-4 Mayıs 2019) Tam Metin Bildiri Kitabı. ss. 197-202

 • Kok, J. N., Boers, E. J., Kosters, W. A., Van der Putten, P., & Poel, M. (2009). Artificial intelligence: definition, trends, techniques, and cases. Artificial intelligence, 1, 270-299.

 • Kumar, V., Rajan, B., Venkatesan, R., & Lecinski, J. (2019). Understanding the role of artificial intelligence in personalized engagement marketing. California Management Review, 61(4), 135-155.

 • Li, M. & Su, Y. (2020). Evaluation of online teaching quality of basic education based on artificial intelligence. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 15(16), 147-160.

 • Liang, W. (2020). Development Trend and Thinking of Artificial Intelligence in Education. 2020 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC) IEEE.

 • McMillan. J. H. (2000). Educational research fundamentals for the consumer. USA: Longman

 • Nabiyev, V. ve Erümit, A. K. (2020). Yapay zekanın temelleri. İçinde V. Nabiyev ve A. K. Erümit (Edl.), Eğitimde yapay zeka kuramdan uygulamaya (ss. 2-37), Pegem Akademi Yayınları.

 • Neller, T. W. (2017). AI education: Machine learning resources. AI Matters, 3(2), 14-15.

 • Obschonka, M., & Audretsch, D. B. (2020). Artificial intelligence and big data in entrepreneurship: a new era has begun. Small Business Economics, 55(3), 529-539.

 • Orman, A., & Sebetci, Ö. (2022). Artificial Intelligence (AI) Studies in The TR Index: A Systematic Review. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10(1), 465

 • Özdemir, A., Alaybeyoglu, A., & Balbal, K. F. (2019). Bulanık mantığın eğitim alanındaki uygulamaları. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 3(1), 45-50.

 • Öztemel, E. (2018a). Endüstri 4.0 ve yapay zekâ. Bilim ve Teknik, 607, 78-85.

 • Öztemel, E. (2018b). Eğitimde yeni yönelimlerin değerlendirilmesi ve eğitim 4.0. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1(1), 25-30.

 • Pala, F. K. (2020). Makine öğrenmesi ve eğitim sistemine getirdikleri. V. Nabiyev ve A. K. Erümit (Ed.). Eğitimde Yapay Zekâ Kuramdan Uygulamaya içinde (s.234-254) Ankara: Pegem Akademi.

 • Papadopoulos, C., Castro, N., Nigath, A., Davidson, R., Faulkes, N., Menicatti, R., ... & Sgorbissa, A. (2022). The CARESSES randomised controlled trial: exploring the health-related impact of culturally competent artificial intelligence embedded into socially assistive robots and tested in older adult care homes. International Journal of Social Robotics, 14(1), 245-256.

 • Park, C. W., Seo, S. W., Kang, N., Ko, B., Choi, B. W., Park, C. M., ... & Yoon, H. J. (2020). Artificial intelligence in health care: Current applications and issues. Journal of Korean Medical Science, 35(42).

 • Poyrazoğlu, A.B.G. (2021). İşletmecilikte Dijital Dönüşüm.Editörler: Tarakçı, E., Göktaş, B. Bölüm: Geleceğin Meslekleri. 134-154.

 • Qin, F., Li, K., & Yan, J. (2020). Understanding user trust in artificial intelligence‐based educational systems: Evidence from China. British Journal of Educational Technology, 51(5), 1693-1710.

 • Rahmanifard, H., & Plaksina, T. (2019). Application of artificial intelligence techniques in the petroleum industry: a review. Artificial Intelligence Review, 52(4), 2295-2318.

 • Rosas, V. P., Mihalcea, R., & Morency, L. P. (2013). Multimodal sentiment analysis of spanish online videos. IEEE Intelligent Systems, 28(3), 38-45.

 • Russell, S., & Norvig, P. (2017). Iskusstvennii intellect. Sovremennyi podhod [Artificial intelligence. Modern approach]. Prentice Hall,

 • Southgate, E., Blackmore, K., Pieschl, S., Grimes, S., McGuire, J. & Smithers, K. (2018). Artificial intelligence and emerging technologies (virtual, augmented and mixed reality) in schools: A research report. Newcastle: University of Newcastle, Australia.

 • Taşçı, G. & Çelebi, M. (2020). Eğitimde yeni bir paradigma: Yükseköğretimde yapay zekâ. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(29), 2346 – 2370.

 • Türkel, S., & Yeşilkuş, F. (2020). Dijital Dönüşüm Paradigması: Endüstri 4.0. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 332-346.

 • Xiao, H., Muthu, B., & Kadry, S. N. (2020). Artificial intelligence with robotics for advanced manufacturing industry using robot-assisted mixed-integer programming model. Intelligent Service Robotics, 1-10.

 • Yağdereli, E., Gemci, C., & Aktaş, A. Z. (2015). A study on cyber-security of autonomous and unmanned vehicles. The Journal of Defense Modeling and Simulation, 12(4),

 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Yılmaz, Y., Yılmaz, D. U., Yıldırım, D., Korhan, E. A., & Derya, Ö. (2021). Yapay Zeka ve Sağlıkta Yapay Zekanın Kullanımına Yönelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(3), 297-308.

 • Zanetti, M., Rendina, S., Piceci, L. & Cassase, F. P. (2020). Potential risks of artificial intelligence in education. Form@re - Open Journal Per La Formazione in Rete, 20(1), 368- 378.

                                                                                                    
 • Article Statistics