BİLİŞİM ALANI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAPAY ZEKÂ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2022-10
Number of pages: 53- 83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bilişim alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin, yapay zekâ konusunda bilgi ve görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmaya ait veriler 2020-2021 Bahar Dönemi’nde Orta Anadolu’da bulunan bir vakıf üniversitesinde bilişim alanında lisansüstü öğrenim gören 150 katılımcıdan elde edilmiştir. Çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından alan yazın incelenerek hazırlanan, ardından alan uzmanları ve dil uzmanları tarafından incelenerek oluşturulan “görüş anketi” ile toplanmıştır. Araştırmada yer alan katılımcılar bilgi edindikleri kaynaklar olarak film ve kitaplar, oyun ve satranç, akademik sempozyum, makale, bilim teknik dergileri gibi basılı dokümanlar, internet ve sosyal medya, mesleki doküman ve arkadaş gibi kaynakları belirtmektedirler.  Katılımcıların çoğunluğunun yapay zekânın sesli asistan, bankacılık, e-ticaret ve askeri uygulamalarda kullanıldığı yönünde görüş bildirdiği, yine katılımcıların önemli bir kısmının ise yapay zekânın robotik, akıllı tahta ve ölçme değerlendirmede eğitim alanında kullanılabileceği konusunda görüş bildirdikleri belirlenmiştir.  Araştırmada yer alan katılımcılar yapay zekânın gelişimi ile gelecekte farklı meslek gruplarının ortaya çıkacağını ve bazı meslek gruplarının ortadan kalkacağına yönelik görüş bildirmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the knowledge and opinions of postgraduate students studying in the field of informatics on artificial intelligence. The data of this research were obtained from 150 participants who were studying in the field of informatics at a foundation university in Central Anatolia in the 2020-2021 Spring Term. In the study, the data were collected by the "opinion questionnaire", which was prepared by the researchers by examining the literature and then examined by the field experts and language experts. The participants in the research cite sources such as movies and books, games and chess, academic symposiums, articles, printed documents such as science and technical journals, the Internet and social media, professional documents and friends as the sources they obtained information from. It was determined that the majority of the participants expressed the opinion that artificial intelligence is used in voice assistant, banking, e-commerce and military applications, and a significant part of the participants stated that artificial intelligence can be used in the field of education in robotics, smart boards and measurement and evaluation. The participants in the research stated that with the development of artificial intelligence, different occupational groups will emerge in the future and some occupational groups will disappear.

Keywords