BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI VE UYGULANABİLİRLİĞİ HAKKINDA BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-11
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 18:31:14.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 253-280
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma Giresun ilinde görev yapan biyoloji öğretmenlerinin bağlam temelli öğrenme yaklaşımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.  Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda verileri toplamaya yönelik olarak Google formlar üzerinden oluşturulan ve 5 açık uçlu sorunun bulunduğu görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmaya Giresun ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapmakta olan 15 gönüllü biyoloji öğretmeni katılmıştır. Örneklem belirlemede amaçlı örnekleme yolu izlenmiştir. Verilerin analizinde, nitel yaklaşım kapsamında içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda biyoloji öğretmenlerinin bağlam temelli öğrenme yaklaşımı hakkında yetersiz anlayışlara sahip oldukları ve uygulanabilirliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Biyoloji öğretmenlerine bağlam temelli öğrenme yaklaşımıyla ilgili teorik ve uygulama odaklı hizmet içi eğitimlerin verilmesi önerilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to determine the views of biology teachers working in Giresun on the context-based learning approach. The case study method, one of the qualitative research methods, was used as a method in the research. In this context, an interview form consisting of 5 open-ended questions and created on Google forms was used to collect data. 15 volunteer biology teachers working in schools affiliated to Giresun Province National Education Directorate participated in the research. Purposive sampling method was followed in determining the sample. In the analysis of the data, the content analysis method was used within the scope of the qualitative approach. As a result of the research, it was determined that biology teachers had insufficient understanding about the context-based learning approach and did not have enough information about its applicability. It has been suggested that biology teachers be given theoretical and practice-oriented in-service education on the context-based learning approach.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics