BEYŞEHİR GÖLÜ’NÜN DOĞU KESİMİNDEKİ AK/AÖ (ARAZİ KULLANIMI/ARAZİ ÖRTÜSÜ) DEĞİŞİMİNİN CORİNE SİSTEMİNE GÖRE ANALİZİ (1990-2018)

Author:

Year-Number: 2022-11
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-08 14:07:56.0
Language : Türkçe
Konu : Fiziki Coğrafya
Number of pages: 311-329
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Beyşehir Gölü’nün Doğu Kesimindeki AK/AÖ (Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü) Değişiminin Corine Sistemine Göre Analizi” adlı çalışmanın amacı; Beyşehir Gölü’nün doğu kesiminin AKAÖ sınıf verileri, arazi kullanımı (1990-2018) ve arazi kullanımındaki değişimleri ortaya koymayı hedeflemektedir.

Bu amaçla, Beyşehir Gölü’nün doğu kesiminin 1990 ve 2018 yıllarında elde edilen CORINE verileri ArcGIS, ArcMap arayüzü 10,5 sürümü kullanılarak işlenmiş ve analiz edilmiştir. Dönemsel değişimler izlendiğinde araştırma sahasında, 28 yıllık süreç içerisinde AKAÖ belirgin şekilde değiştiği tespit edilmiştir. Bu süreç içerisinde sulu tarım ve orman alanlarında pozitif yönde bir değişim izlenirken; karışık tarım alanı, meyve bahçeleri ve mera alanlarında negatif yönde bir değişim görülmüştür. Arazi kullanımındaki değişimde; Kıreli Sulama Projesi, baraj ve göletlerin devreye girmesinin yanında yöre insanının ekonomik getirisi yüksek tarım ve ürünlere yönelmesi etkili olmuştur.

Sonuç olarak arazi kullanımındaki (1990-2018) değişmeler yöre halkına olumlu yönde katkı sağlarken erozyon, Beyşehir göl suyunda kirlenme, göl suyu seviyesinin düşmesi, ötrofikasyon gibi bir takım çevre problemlerini de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda su kullanımı, ürün seçimi ve arazi kullanımında halkın bilinçlendirilmesi önerilmektedir. 

Keywords

Abstract

The aim of the study titled "Analysis of the LU/LC (Land Use/Land Cover) Change in the Eastern Part of Beyşehir Lake according to the Corine System" is; LULC class data of the eastern part of Beyşehir Lake aims to reveal the changes in land use (1990-2018) and land use.

 For this purpose, the Corine data obtained in the eastern part of Lake Beyşehir in 1990 and 2018 were processed and analyzed using the ArcGIS and ArcMap interface 10.5 version. When the periodic changes are monitored, it has been determined that LCLC has changed significantly in the research area over a 28-year period. In this process, while a positive change is observed in the fields of irrigated agriculture and forestry; mixed agricultural land, orchards and pasture areas have seen a negative change.

The Kıreli Irrigation Project, dams and ponds have been effective in the change in land use, as well as the orientation of the local people to agriculture and products with high economic returns.

As a result, while the changes in land use (1990-2018) contributed positively to the local people, they also brought some environmental problems such as erosion, pollution in Beyşehir Lake water, decrease in lake water level, eutrophication. In this regard, it is recommended to raise public awareness on water use, product selection, and land use.

Keywords