DİJİTALLEŞMENİN KURUMSAL İTİBARA ETKİSİ: GÜMÜŞHANE YEREL BASIN ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-11
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-08 14:09:58.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 354-383
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET

Modern kitle iletişim araçlarının öncüsü olan gazetenin, dijitalleşme ile en büyük mücadeleyi veren kitle iletişim aracı olduğunu söylemek mümkündür. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, gazeteler için fırsatları ve tehditleri beraberinde getirmiştir. Ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının reklam gelirleri, internet haber siteleri, elektronik versiyonlarıyla egemenlik alanlarını ve itibarlarını korumaya çalıştıkları bilinmektedir. Yerel basının imkânlarının kısıtlı oluşu, reklam gelirlerinin ulusal gazetelere göre daha az olması adı geçen basını hem egemenlik alanlarını hem de itibarlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Yapılan bu çalışmanın amacı, Gümüşhane yerel basınının dijitalleşme çerçevesinde karşılaştığı tehditler ve fırsatlar, kurumsal itibarı oluşturan unsurlar çerçevesinde incelemektir.

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak analiz yapılmıştır. Çalışma kapsamında Gümüşhane ilinde faaliyet gösteren on iki yerel basın mensubu ile görüşülmüştür. Elde edilen bulgular, kurumsal itibarı oluşturan unsurlar olan; finansal performans, duygusal cazibe, ürün ve hizmetler, çalışma ortamı, vizyon ve liderlik ile sosyal sorumluluk kavramları çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Daha önce dijitalleşmenin kurumsal itibarı üzerindeki rolünü Gümüşhane yerel basın örneği üzerinden ele alıp inceleyen herhangi bir çalışmaya ulaşılamamasından dolayı çalışmanın literatüre katkı sağlaması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

ABSTRACT

It is possible to say that the newspaper, which is the pioneer of modern mass media, is the mass media that has the greatest struggle with digitalization. Developments in information and communication technologies have brought opportunities and threats for newspapers. It is known that national and international press organizations are trying to protect their sovereignty and reputation with advertising revenues, Internet news sites, electronic versions. The limited opportunities of the local press and the fact that advertising revenues are less than national newspapers have left the said press in danger of losing both their sovereignty and their reputation. The aim of this study is to examine the threats and opportunities faced by Gümüşhane local press within the framework of digitalization, within the framework of the elements that make up the corporate reputation.

In the research, analysis was made using semi-structured interview technique, one of the qualitative research methods. Within the scope of the study, twelve local press members operating in Gümüşhane province were interviewed. The findings are the components of corporate reputation; financial performance, emotional attraction, products and services, work environment, and social responsibility within the framework of the concepts of vision and leadership have been evaluated.

It is considered that the study is important in terms of contributing to the literature because it has not been possible to access any studies that have previously examined the role of digitalization on corporate reputation through the example of Gümüşhane local press.

Keywords